31. decembar 2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO PROPUSTE U RADU UPRAVE CARINE

Ministarstvo finansija i privrede, Uprava carina, nije u skladu sa pozitivnim propisima donelo zaključak povodom prijave pritužioca na konkurs, a zatim je propustilo da odgovori pritužiocu na dopis u kome je izneo primedbe na sprovođenje konkursa, utvrdio je Zaštitnik građana.
 

Dokument: Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana

 

24. decembar 2012.

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE NEBLAGOVREMENO ODLUČUJE U UPRAVNOM POSTUPKU

Neodlučivanjem u zakonom propisanom roku Ministarstvo pravde i državne uprave otežava građanima da blagovremeno i efikasno ostvaruju svoja prava – utvrdio je Zaštitnik građana.

Dokument: Download this file (preporuka ministarstvo pravde-1.doc) Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana

 

24. decembar 2012.

PREPORUKA GRADSKOJ UPRAVI U NOVOM PAZARU U VEZI SA OBEZBEĐIVANjEM USLOVA ZA INTEGRACIJU ROMA

 Romsko naselje Blazevo

Romsko naselje „Blaževo“

Gradska uprava grada Novog Pazara načinila je propust jer ni trineast godina nakon dolaska interno raseljenih Roma sa Kosova i Metohije na teritoriju grada u naselje „Blaževo“ nije preduzela mere kako bi obezbedila uslove za njihovu društvenu integraciju, utvrdio je Zaštitnik građana u preporuci upućenoj Gradskoj upravi.

Dokument: Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana

 

22. decembar 2012.

NASTAVA NA BOSANSKOM JEZIKU ZA PRIPADNIKE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

nastava na bosanskom jeziku 

U prostorijama Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine održan je Seminar o pripremnoj nastavi na bosanskom jeziku u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Novom Pazaru, Prijepolju, Sjenici i Tutinu za direktore, pedagoge i nastavnike koji će u prvom i petom razredu osnovne škole i prvom razredu gimnazije, kao i u predškolskim ustanovama od drugog polugodišta školske 2012/2013. godine, početi sa izvođenjem pripremne nastave na bosanskom jeziku. Plan uvođenja bosanskog jezika u obrazovnim ustanovama u ovim lokalnim samoupravama predstavili su Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Vesna Fila, pomoćnica ministra. O značaju ovog projekta govorili su predsednik Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Esad Džudžević i članovi Muratka Fetahović i Elijas Rebronja. Seminaru su prisustvovali predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana.

 

21. decembar 2012.

GRADSKA UPRAVA GRADA JAGODINE NIJE POSTUPILA PO REŠENjU NADLEŽNOG MINISTARSTVA ČIME JE OTEŽALA  OSTVARIVANjE PRAVA GRAĐANA I NARUŠILA PRINCIP DOBRE UPRAVE

Neodlučivanjem u zakonom propisanom roku Gradska uprava grada Jagodine je prouzrokovala povredu prava građana, i povredu principa dobre uprave. Zaštitnik građana je, Gradskoj upravi grada Jagodine, uputio preporuku kojom zahteva od ovog organa da u skladu sa svojim utvrđenim nadležnostima, saglasno članu 232. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku bez odlaganja postupi po rešenjima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i donese nove, na zakonu zasnovane odluke.

Preporuka

 

14. decembar 2012.

PREDSTAVNICI ODELjENjA ZA PRAVA NACIONALNIH MANjINA U POSETI  OPŠTINI BUJANOVAC

U okviru redovnih aktivnosti predstavnici Odeljenja za prava nacionalnih manjina su 14. decembra 2012. godine obavili radnu posetu Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine. Predstavnici Nacionalnog saveta ukazali su da problem finansiranja otežava vršenje nadležnosti Saveta u najboljem interesu građana. Takođe, ukazano je na problem ostvarivanja prava na obrazovanje obzirom da još uvek nisu prevedeni i odšatmpane svi udžbenici za osnovnu školu.

Zbog više pritužbi na rad Centra za socijalni rad opštine Bujanovac, obavljena je kontrolna poseta Centru kako bi se utvrdila osnovanost navoda iz pritužbi. Predstavnici Odeljenja su, nakon obavljenog razgovora sa direktorom i socijalnim radnikom Centra i izvršenog uvida u dokumentaciju koja im je predočena, ukazali na neophodnost  ažurnog rešavanja zahteva koji se upućuju Centru, pogotovu zahteva za određivanje ličnog imena deci i pomoć oko upisa u matične knjige.

 

14. decembar 2012.

USPOSTAVLJANJE SARADNJE SA KANCELARIJOM ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VLADE SRBIJE

Sprovođenje preporuka Zaštitnika građana i uspostavljanje saradnje, bio je povod da se u prostorijama Zaštitnika građana održi sastanak zamenika Zaštitnika građana dr Gorana Bašića i direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, Dušana Ignjatovića. Na sastanku je bilo reči o problemima na koje je Zaštitnik građana ukazao preporukama ranijem Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i o mogućim načinima za njihovo uspešno sprovođenje u cilju unapređenja zaštite ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji

 

12. decembar 2012.

SISTEMSKA REŠENjA I UNAPREĐENI PRAVNI OKVIR OBEZBEĐUJU DA SE PRINUDNA ISELjENjA GRAĐANA VRŠE UZ POŠTOVANjE LjUDSKIH PRAVA I MEĐUNARODNIH STANDARDA

Povrede prava građana na stanovanje i drugih ljudskih prava prilikom prinudnih iseljavanja i porast njihovog broja u poslednje tri godine, okupilo je 50 nevladinih organizacija oko ideje formiranja nove Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje. Platforma je održala okrugli sto, kome su prisustvovali i predstavnici Odeljenja za nacionalne manjine Zaštitnika građana. Predstavljeni su svi identifikovani problemi i praksa iseljenja u Srbiji, rezultati istraživanja o sprovođenju Akcionog plana za stanovanje Roma i međunarodni standardi ljudskih prava u oblasti prava na stanovanje. Kako bi se zaštitila prava građana prilikom iseljavanja, koje posebno pogađa decu, stare, lica sa invaliditetom, interno raseljena lica, neophodno je unaprediti pravni okvir i otkloniti sve do sada utvrđene propuste i probleme: da nema suštinskih konsultacija sa stanovnicima naselja, da nije obezbeđena zaštita njihove imovine, da nije obezbeđen adekvatan alternativan smeštaj i pravo na adekvatan pravni lek.

Učesnici okruglog stola su se saglasili da je od značaja da nadležni organi postupe po Preporukama Zaštitnika građana koje su upućene u vezi sa raseljavanjem naselja u Bloku 72 i nakon raseljavanja naselja pored „Belvila“ i da one ukazuju da nedostaju sistemska rešenja.  Formiranje grupe, u skladu sa preporukom Zaštitnika građana, u procesu iseljenja naselja u Bloku 72 je primer dobre prakse i u svim narednim slučajevima mora postojati slično telo, kako bi se obezbedio zajednički rad i aktivnosti državnih organa i lokalnih samouprava prilikom raseljavanja, u najboljem interesu građana.  

 

11. decembar 2012.

OSNAŽIVANJE ROMSKIH ŽENA U JABUČKOM RITU

Povodom prezentacije projekta „Osnaživanje romskih žena u Jabučkom ritu“ održan je okrugli sto kome je prisustvovao i predstavnik Odeljenja za nacionalne manjine Zaštitnika građana.

Projekat je sproveo Dečiji Romski centar s ciljem da se ženama iz ovog naselja pruži znanje i da se osnaže kako bi samostalno rešavale i ostvarivale svoja osnovna prava. Rad sa ženama kroz različite radionice, kao i njihovo obrazovanje, treba da doprinese rešavanju problema nasilja i drugih egzistencijalnih pitanja, posebno diskriminacije kojoj je izložena romska žena, ali i njihovoj emancipaciji i lakšoj i bržoj integraciji u društvo.

 

10. decembar 2012.

LJUDSKA PRAVA I SIROMAŠTVO

ljudska prava i siromastvo

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa beskućnicima u beogradskom prihvatilištu za odrasle i starije. Siromaštvo pogađa sve veći broj ljudi, a najugroženije socijalne grupe su deca, stariji, invalidi i Romi.

Među njima sve više je građana koji su žrtve savremenih ekonomskih promena tokom kojih su, ne svojom krivicom, izgubili posao i imovinu. Najefikasniji put suzbijanja siromaštva i ostvarivanja ljudskih prava jeste otvaranje novih radnih mesta, obrazovanje i jačanje podrške siromašnim građanima u lokalnoj zajednici. Na taj način eliminisaće se uzroci zbog kojih sve više ljudi privremeno utočište nalazi u prihvatilištima, drugim ustanovama socijalne zaštite i zavise od pomoći drugih.

 

10. decembar 2012.

ROMI NAJČEŠĆE ŽRTVE DISKRIMINACIJE U SRBIJI

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, predstavnici Odeljenja za nacionalne manjine Zaštitnika građana prisustvovali su predstavljanju rezultata istraživanja “Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji" koje je CeSID radio za potrebe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Romi su grupa najizloženija diskriminaciji u Srbiji, a potom slede siromašne osobe, osobe sa invaliditetom, starija lica, žene i pripadnici LGBT populacije, pokazalo je istraživanje CeSID-a predstavljeno juče u Beogradu.

Rezultati istraživanjapokazuju  da 32 odsto ispitanika nije iskazalo elemente diskriminacije, a da je 18 odsto njih iskazalo određene predrasude i stavove tako da bi mogli biti skloni diskriminaciji određenih grupa. Ispitanici smatraju, njih oko 70 odsto, da se, iako postoji zakon koji zabranjuje diskriminaciju, on ne poštuje ili se poštuje samo selektivno.

 

07. decembar 2012.

DESET GODINA OD OSNIVANJA NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić prisustvovao je obeležavanju desetogodišnjice od osnivanja Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u Srbiji. Na svečanosti u pozorištu Jovan Sterija Popović u Vršcu, skupu su se, pored predsednika Nacionalnog saveta Daniela Petrovića, obratili predstavnici republičkih i pokrajinskih organa i predsednik opštine Vršac. Izraženo je zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima u radu Nacionalnog saveta i nada da će u budućnosti ovo predstavničko telo rumunske nacionalne manjine još više doprineti jačanju njenog nacionalnog i kulturnog identiteta.

 

07. decembar 2012.

ZAMENIK ZAŠTITNIKA GRAĐANA RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

U prostorijama Zaštitnika građana održan je sastanak na kome je razgovarano o postupanju po preporukama Zaštitnika građana koje su upućene u prethodnom periodu i o saradnji u cilju unapređenja zaštite i ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Sagovornici su se saglasili da je potrebno izvršiti preporuke Zaštitnika građana i unaprediti pojedine odredbe zakona u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, kako bi se prevazišli postojeći problemi u praksi i obezbedilo potpuno ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i  nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Sastanku su prisustvovali zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić,državnasekretarka Ministarstva pravde i državne uprave GordanaStamenić i pomoćnice ministra, Jasmina Benmansur i Vladana Jović.

 

03. decembar 2012.

ODLUKA NIJE DONETA U ZAKONOM PROPISANOJ FORMI - PROPUST ČUKARIČKOG ODSEKA ZA LIČNA STANJA GRAĐANA, VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I IZBORNA PRAVA

 

Gradska uprava Grada Beograda, Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Čukarica, nije po zahtevu stranke postupila u skladu sa važećim propisima i nije donela odluku u zakonom propisanoj formi, utvrdio je Zaštitnik građana.

Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana

 

20. novembar 2012. 

STANOVNICI NEFORMALNIH NASELjA I DALjE  NE OSTVARUJU PRAVO NA LIČNA DOKUMENTA

cukaricka suma

Imajući u vidu saznanja da u određenim beogradskim opštinama građani romskih naselja imaju problema sa prijavom prebivališta i boravišta zbog toga što žive u neformalnim naseljima, ali i to da centri za socijalni rad odbijaju da ispune zakonom propisanu obavezu i prijave privremeno prebivalište na svoju adresu, Zaštitnik građana organizovao je prijem pritužbi u neformalnim naseljima „Deponija“ i „Čukarička šuma“.

Nemogućnost prijavljivanja prebivališta ima za posledicu da veliki broj građana ne može da pribavi lična dokumenta, ni da ostvari pravo na socijalnu pomoć iako većinom socijalno ugrožene porodice naseljavaju ova naselja.

 

16. novembar 2012.

„EVROPA MANjINA: MANjINSKA PRAVA KAO LjUDSKA PRAVA“

 Evropa manjina

„Dan tolerancije“ je bio povod za razgovor u Skupštini AP Vojvodina o pravima nacionanih manjina u perspektivi evropskih integracija Srbije. O uspostavljanju stabilnog normativnog i društvenog položaja manjina govorili su predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović i predsednik Skupštine AP Vojvodina Ištvan Pastor (István Pásztor), poslanici Evropskog parlamenta Čaba Tabajdi (Csaba Tabajdi) i Kinga Gal (Kinga Gál), Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade RepublikeSrbije, Andor Deli (Andor Deli) i Ombudsmanka AP Vojvodina Aniko Muškinja Hajnrih (Anikó Muškinja Heinrich). Pored njih, učesnicima skupa, prestavnicima manjinskih samouprava, nevladinih organizacija, obratio se i zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić koji je na osnovu pritužbi građana i postupaka koje je vodio ombudsman, ali i drugi nezavisni organi, ukazao na određene nedorčenosti postojećeg pravnog sistema zaštite prava nacionalnih manjina. Osnovni problemi o kojima treba voditi računa kako bi se omogućilo puno ostvarivanje prava  građana pripadnicika nacionalnih manjina na zaštitu i očuvanje njihovog etno-kulturnog identiteta su to da se u ostalim delovima Srbije ova prava ne ostvaruju na način kao u AP Vojvodina i da pripadici nacionalnih manjina, osim prilikom izbora manjinskih samouprava, nemaju institucionalne i pravne načine da utiču na njihov rad, a i na pitanja koja se odnose na zaštitu njihovog identiteta. U Zaključcima konferencije, pored ostalog, pomenuto je da se preporuke Zaštitnika građana i nezavisih tela moraju sprovoditi.

 

Subotica, 30.-31. oktobar 2012.

NAKON TRI GODINE OD USVAJANjA ZAKONA I DALjE PROBLEMI U FUNKCIONISANjU NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA

Tri godine nakon usvajanja Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i dve godine nakon sprovedenih izbora i njihovog formiranja, Nacionalni saveti mađarske, bunjevačke, hrvatske i nemačke nacionalne manjine ukazali da su u praksi i dalje prisutni problemi. Zakon se ne sprovodi dosledno, a posledica toga je da nije u svim lokalnim samoupravama obezbeđeno ostvarivanje prava nacionalnih saveta da učestvuju u   postupku donošenja odluka od značaja za očuvanje kulturnog identiteta i kolektivnih prava nacionalnih manjina, zbog čega su i osnovani.

Različita je praksa lokalnih samouprava i iskustava nacionalnih saveta u vezi s učešćem u upravnim i nadzornim odborima, kao i prenošenje osnivačkih prava u ustanovama koje su nacionalni saveti proglasili da su od posebnog interesa, kao i u vezi finansiranja delatnosti nacionalnih saveta, koje često zavisi od volje lokalne samouprave.

 

Novi Sad, 22. oktobar. 2012.

POVEĆATI BROJ PEDAGOŠKIH ASISTENATA

Još jednom se potvrdilo da se obrazovne ustanove suočavaju sa velikim izazovima u uključivanju romske dece u obrazovni sistem, posebno imajući u vidu da je broj pedagoških asistenata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ograničen na 175 asistenata u celoj Srbiji.

Bez obzira na napore zaposlenih u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ u Novom Sadu, koju pohađa 450 učenika romske nacionalnosti, za većinu je neophodna dodatna podrška, a školi je dodeljen jedan pedagoški asistent. S obzirom na to da nadležno Ministarstvo nije utvrdilo kriterijume sa koliko dece rade pedagoški asistenti, koji su primorani da se snalaze i organizuju dodatnu nastavu i vikendom, dovodi se u pitanje koji su ishodi obrazovanja romskih učenika koji su većinom u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.

Zaštitnik građana podseća da je u januaru 2012. godine, uputio preporuku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazujući na značaj povećanja broja pedagoških asistenata i utvrđivanju kriterijuma u cilju potpunijeg uključivanja romske dece u obrazovni sistem.

 

04. oktobar 2012.

NAKON PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA OPŠTINA ŽABALj REŠILA, A GRAD LESKOVAC NA DOBROM PUTU DA OBEZBEDI TRAJNI SMEŠTAJ GRAĐANIMA RASELjENIM IZ NEFORMALNOG NASELjA PORED „BELVILA“

Nakon Izveštaja Zaštitnika građana o raseljavanju Roma iz neformalnog naselja pored „Belvila“ i preporuka koje je uputio lokalnim samoupravama u koje je raseljen deo stanovnika iz naselja, opština Žabalj obezbedila trajni smeštaj i uslove za integraciju jedne porodice, a Grad Leskovac otkupom kuća za četiri višečlane porodice nastoji da učini isto. Zaštitnik građana se nada da će primer ove dve lokalne samouprave slediti i druge opštine i gradovi u koje su raseljeni Romi i drugi siromašni građani, ali i poziva nadležne organe državne uprave da u okviru svojih utvrđenih zakonom ovlašćenja podrže ovaj proces.

 

02. oktobar 2012.

NEDOREČENOSTI U PROPISIMA OTEŽAVAJU PUNU ZAŠTITU IDENTITETA PRIPADNIKA BUGARSKE NACIONALNE MANjINE U OPŠTINI BOSILEGRAD

 Bosilegrad

Prilikom radne posete Stručne službe Zaštitnika građana Bosilegradu, predstavnici Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine i nevladinih organizacija ukazali su na to da građani bugarske nacionalnosti, kao pripadnici autohtone nacionalne manjine koja ostvaruje apsolutnu većinu u stanovništvu ove opštine, ne ostvaruju pravo na obrazovanje i službenu upotrebu jezika i pisma na način i na nivou koji im garantuju zakoni. Razlozi tome su propusti nadležnih upravnih organa, Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine, škole i lokalne samouprave koji nisu blagovremeno pokrenuli zakonom utvrđene postupke, mere i aktivnosti. Problemi u radu Nacionalnog saveta, zbog predominantnog uticaja političkih partija i u vezi s finansiranjem, otežavaju vršenje nadležnosti Saveta u najboljem interesu građana i očuvanja etno - kulturnog identiteta bugarske nacionalne manjine. Primer toga na koji način je nedoslednost u primeni propisa i uređenju prava na delotvornu zaštitu narušilo pravo na očuvanje kulturnog identiteta pripadnika bugarske nacionalne manjine, je to što je nakon više decenija prestao da izlazi list na bugarskom jeziku.

 

28. septembar 2012. 

OBEZBEDITI SVIM GRAĐANIMA ROMSKE NACIONALNOSTI PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Zahtevom da kao dokaz dostave isključivo prijavu boravka, pojedine filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uskraćuju pravo na zdravstveno osiguranje građanima romske nacionalnosti.

Zaštitnik građana uputio preporuku Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da obezbedi doslednu primenu zakona i ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje građanima romske nacionalnosti koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji, u svim filijalama i ispostavama.

 

21. septembar 2012.

MODEL REŠAVANjA STAMBENOG PITANjA INTERNO RASELjENIH ROMA U GRADU POŽAREVCU PRIMENIĆE I GRAD NOVI PAZAR

 Stambeni objekti za interno raseljene Rome sa KiM-a u Požarevcu sl 1 Stambeni objekti za interno raseljene Rome sa KiM-a u Požarevcu sl 2

Usvajajući Strategiju socijalne zaštite i prateći akcioni plan, grad Požarevac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije uspostavio održiv model rešavanja stambenog pitanja interno raseljenih Roma sa Kosova i Metohije koji se može primeniti i u drugim opštinama koje se suočavaju sa ovim problemom.

Na primeru izgradnje ovog naselja, potvrdilo se da je uspostavljanje saradnje lokalne samouprave i nadležnih državnih organa preduslov za uspešnu integraciju najugroženijih građana, istakao je zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić prilikom obilaska naselja u Požarevcu. Zbog toga je Zaštitnik građana posredovao sastanku na kojem je dogovoreno da će Komesarijat za izbeglice i grad Novi Pazar uz podršku i stručnu pomoć lokalne samouprave u Požarevcu preduzeti konkretne mere kako bi do kraja godine počelo uređenje novopazarskog naselja „Blaževo“.

 

21. septembar 2012.

RASELjAVANjE ROMA SE NE SPROVODE NA NAČIN KOJI OBEZBEĐUJE ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I POŠTOVANjE DOSTOJANSTVA LIČNOSTI

Slabosti „Strategije za unapređenje položaja Roma“ i akcionih planova za njeno sprovođenje ispoljene su i prilikom iseljavanja Roma iz prostora privatnog preduzeća „Borac“ na Novom Beogradu. Većina od njih već je iseljavana iz neformalnih naselja i reč je o građanima koji su nakon tih iseljavanja upućeni u lokalne samouprave u kojima imaju prebivalište i u kojima bi trebalo da ostvare prava planirana „Strategijom“. Na žalost lokalne samouprave, a ni nadležno Ministarstvo rada i socijalne politike ne preduzimaju mere kako bi ovi ljudi nakon iseljavanja imali uslove potrebne za integraciju u lokalnu zajednicu. Zaštitnik građana je uputio preporuke nadležnim organima javne vlasti u vezi s integracijom Roma raseljenih iz neformalnih naselja i očekuje njihovu punu primenu. Posebno je važno da se sprovede preporuka upućena nadležnom Ministarstvu da uredi način na koji će se sprovoditi iseljenja iz neformalnih naselja, kako bi se izbegle situacije da se građani iseljavaju bez najave i uvažavanja njihovog dostojanstva i zaštite ljudskih prava.

 

17. septembar 2012.

REGIONALNA SARADNjA U VEZI SA ZAŠTITOM PRAVA NACIONALNIH MANjINA

Rad Zaštitnika građana Republike Srbije u vezi s zaštitom prava nacionalnih manjina predstavlja dobar primer i za region mišljenja su ombudsmana koji su učestvovali na sastanku koji je Savet Evrope organizovao povodom podsticanja regionalne saradnje u vezi sa zaštitom „manjinskih“ prava. Pažnju su naročito izazvala rad i iskustva Zaštitnika građana u vezi s uređenjem statusa „pravno nevidljivih“ lica, ocene sprovođenja mera integracije Roma, ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma i zaštite kolektivnih prava nacionalnih manjina.

 

12. septembar 2012.

PANČEVO – PRAVA NACIONALNIH MANjINA I „MOĆ I NEMOĆ“ LOKALNE SAMOUPRAVE

Stručnjaci Zaštitnika građana razgovarali s nadležnima u upravi Grada Pančeva, predstavnicima Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine i meštanima romske nacionalnosti sela Jabuka u vezi s ostvarivanjem i zaštitom ljudskih i „manjinskih“ prava. Problemi s kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina u vezi s zaštitom i očuvanjem identiteta uslovljeni su postojećim propisima koji nisu na odgovarajući način uredili ni ostvarivanje kolektivnih prava niti način njihovog finansiranja. Lokalna samouprava, uprkos tome što je dužna da se stara o ostvarivanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava, ne ostvaruje ovu zakonom utvrđenu obavezu jer nedorečenosti i neusklađenosti propisa kojim su uređeni informisanje i školovanje na jezicima nacionalnih manjina to otežavaju. Rad Saveta za međunacionalne odnose u ovom gradu, ali i u drugim višenacionalnim jedinicama lokalne samouprave nema značaj koji bi trebalo da ima jer položaj i izbor članova ovih tela nije jasno uređen. U odnosu na ranije kontrolne posete Zaštitnika građana selu Jabuka, u kojem su Romi bili izloženi napadima sugrađana drugih nacionalnosti, situacija je povoljnija, odnosno nema etnički motivisanih sukoba između meštana.

 

07. septembar 2012.

Predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana samo u jednom romskom naselju u Surdulici, „Donja mahala“, primili 33 pritužbe građana. Najveći broj pritužbi se odnosi na zapošljavanje, obrazovanje i ostvarivanje prava građana pred nadležnim državnim institucijama.

Primljene pritužbe ukazuju na potrebu da se osmisli delotvoran način ostvarivanja propisanih prava građana romske nacionalnosti u lokalnim samoupravama.

 

05. septembar 2012.

GRADSKA UPRAVA GRADA KRUŠEVCA – ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU, SKUPŠTUNSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NE ODLUČUJE U ZAKONOM PROPISANIM ROKOVIMA O ZAHTEVIMA GRAĐANA I NA TAJ NAČIN OTEŽAVA OSTVARIVANjE NjIHOVIH PRAVA I INTERESA

Neodlučivanjem u zakonom propisanim rokovima Gradska uprava grada Kruševca je ugrozila ostvarivanje prava građana, oglušila se o osnovna načela Zakona o opštem upravnom postupku i zanemarila osnovne principe dobre uprave.

Zaštitnik građana je, Gradskoj upravi grada Kruševca uputio preporuku kojom zahteva od ovog organa da preduzme mere kako bi, u svom budućem radu a u cilju unapređenja rada, postupao i odlučivao u zakonom propisanim rokovima i obezbedio ostvarivanje prava građana.

 

08. avgust 2012.

OPŠTINA SURDULICA NIJE RASELjENIM GRAĐANIMA  OBEZBEDILA USLOVAN NUŽNI SMEŠTAJ

Problemi u vezi sa obezbeđivanjem nužnog smeštaja u gradovima i opštinama u koje su raseljeni Romi iz naselja „Belvil“ se ne mogu efikasno prevazići bez uključivanje državnih organa. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike koje se, prema Zakonu o ministarstvima, stara o integraciji Roma u jedinicama lokalne samouprave još nije preduzelo aktivnosti koje bi doprinele rešavanju sve većih problema raseljenih građana i lokalnih samouprava. Zaštitnik građana je uputio preporuku opštini Surdulice od koje očekuje da raseljenoj porodici obezbedi odgovarajući nužni smeštaj.

 

01. avgust 2012.

GRADSKA UPRAVA U LESKOVCU POSTUPILA SUPROTNO PREPORUCI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Rome koji su 27. aprila raseljeni iz Beograda u Leskovac, gradska uprava Leskovca je 1. avgusta iselila iz nužnog smeštaja u hostelu u kojem su bili smešteni duže od tri meseca.
Romske porodice su iseljene uz jednokratnu novčanu pomoć i uz usmeno obećanje predstavnika gradske uprave „da će njihov problem biti rešen do petka, a do tada da se snađu“. Zaštitniku građana, koji je pratio raseljavanje ovih porodica iz Beograda, ali i njihovu integraciju u Leskovcu, nije poznato da je iseljenje obavljeno uz odgovarajuće rešenje i uz zaštitu interesa građana, poštovanje i zaštitu ljudskih prava, posebno prava dece. Šta više, postupak iseljavanja je sproveden suprotno preporuci Zaštitnika građana gradskoj upravi u Leskovcu da bez odlaganja pripremi plan trajne integracije ovih porodica u lokalnu zajednicu. Takođe, preporučeno je i da se utvrde razlozi neekonomičnog i neracionalnog višemesečnog smeštaja porodica u lokalnom hostelu.

Zaštitnik građana očekuje da Gradska upravu u Leskovcu postupi u skladu sa upućenom preporukom i u najboljem interesu građana.

 

26. jul 2012.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA POSTUPILA PO PREPORUCI ZAŠTITNIKA GRAĐANA I OMOGUĆILA UPIS U MATIČNU KNJIGU I NA JEZIKU NACIONALNE MANJINE

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za upravu, Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Savski venac, obavestila je Zaštitnika građana da je postupila po njegovoj preporuci nakon čega je pripadnicima nacionalnih manjina omogućeno da u matičnu knjigu rođenih i naknadno upišu ime na maternjem jezku i pismu.  Postupanje gradske uprave uzor je za postupanja matičnih službi u jedinicama lokalne samouprave u kojima jezici nacionalnih manjina nisu u službenoj upotrebi, u slučajevima kada pripadnik nacionalne manjine podnese zahtev za upis ličnog imena na maternjem jeziku i pismu.

 

26. jul 2012.

IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA ZAŠTITNIKA GRAĐANA O RASELJAVANJU GRAĐANA IZ NEFORMALNOG NASELJA PORED „BELVILA“

U izveštaju Zaštitnika građana o raseljavanju građana iz neformalnog naselja pored „Belvila“ utvrđeno je da je izvršeno uz dobrovoljni pristanak raseljenih građana i uz poštovanje njihovog dostojanstva i ljudskih prava. Preseljenje u novoformirana naselja u Beogradu i drugih devet gradova i opština predstavlja početak njihove pune integracije. Zbog toga je Zaštitnik građana uz Izveštaj uputio više preporuka lokalnim samoupravama u koje su Romi raseljeni, ali i nadležnim ministarstvima koja su propustila da obezbede da se raseljavanje i integracija Roma ostvaruju u skladu sa Strategijom za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.

 

19. jul 2012.

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU POSTUPILO PO PREPORUCI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu obavestilo je Zaštitnika građana da je gradskim i opštinskim upravama uputilo mišljenje o primeni odredaba Zakona o matičnim knjigama i Uputstvu o vođenju matičnih knjiga u slučaju kada pripadnik nacionalne manjine podnese zahtev za upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine, a ne poseduje dokaz niti bilo kakvu javnu ispravu iz koje bi se moglo utvrditi ime i prezime na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripada.

Na ovaj način stvoreni su uslovi da se ujednači postupanje matičnih službi na teritoriji Republike Srbije i time doprinese uspostavljanju pravne sigurnosti u sprovođenju pozitivnih pravnih propisa kojima se garantuju prava pripadnicima nacionalnih manjina.

 

19. jul 2012.

PRIPADNICI NACIONALNIH MANJINA IMAJU PRAVO DA IM SE JAVNE ISPRAVE IZDAJU I NA NJIHOVOM JEZIKU I PISMU

Zaštitnik građana je Republičkom geodetskom zavodu uputio preporuku da obezbedi tehničke uslove da Službe za katastar nepokretnosti u lokalnim samoupravama u kojima su, pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u službenoj upotrebi i jezici i pisma nacionalnih manjina, izdaju prepise lista nepokretnosti iz baze podataka katastra nepokretnosti i na jezicima i pismima tih nacionalnih manjina.

 

29. jun 2012.

PREDSTAVNICI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA: ZAŠTITNIKA GRAĐANA NAJVIŠE POSTIGAO U OBLASTI UNAPREĐENJA SISTEMA ZAŠTITE PRAVA ROMA

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić govorio je o  antidiskriminacionim politikama u državama jugoistočne Evrope na konferenciji koju organizuju Savet Evrope, OSCE-ODIHR i Evropska komisija nastojeći da unaprede položaj i zaštitu prava nacionalnih manjina u regionu.

Na konferenciji, koja je još u toku, predstavnici međunarodnih organizacija su istakli da je Zaštitnik građana u Srbiji najviše postigao u vezi sa unapređenjem sistema zaštite prava Roma, a predlozi zamenika zaštitnika građana biće sadržani u završnom dokumentu Konferencije.

 

21. jun 2012.

NAKON POSTUPKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA OPŠTINA ŽABALj OBEZBEDILA SMEŠTAJ ZA PORODICU RASELjENU IZ „BELVILA“

Nakon postupka koji je vodio Zaštitnik građana i razgovora njegovog zamenika sa predsednikom opštine i predstavnicima Centra za socijalni rad, lokalna samouprava u Žablju obezbedila je nužni smeštaj za porodicu sa prebivalištem u ovoj opštini koja je raseljena iz neuslovnog naselja kod „Belvila“. Tročlana porodica sa malim detetom je nakon raseljavanja, provela  više od dva meseca u Prihvatilištu za beskućnike u Novom Sadu.

 

21. jun 2012.

ZAMENIK ZAŠTITNIKA GRAĐANA GORAN BAŠIĆ O POLOŽAJU LOKALNIH OMBUDSMANA U SRBIJI

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić otvorio je Okrugli sto „Lokalni ombudsmani u Srbiji“ koji je organizovala Organizacija za evropsku saradnju i bezbednost misija u srbiji (oebs) i naglasio da je položaj lokalnih ombudsmana zakonski neuređen i da je prepušten voluntarizmu lokalnih vlasti i sopstvenoj savesti. Da bi se obezbedila njihova nezavisnost i omogućilo da se delotvorno staraju o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava u lokalnim samoupravama potrebno je da se normativno uredi položaj lokalnih ombudsmana i ojača njihova uloga u lokalnoj zajednici.

 

20. jun 2012.

PROPUSTI U RADU MINISTARSTVA KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je potpunim obustavljanjem sufinansiranja makar jednih novina na albanskom, bosanskom, bugarskom i romskom jeziku narušilo ustavno i zakonom utvrđeno načelo koje garantuje jednak položaj i zaštitu etno - kulturnog identiteta nacionalnih manjina, utvrdio je Zaštitnik građana.

Primena Strategije razvoja sistema javnog informisanja u radu Ministarstva kojom se pored ostalog zabranjuje učešće na javnom konkursu novinama i drugim javnim glasilima čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, a da prethodno nije obezbeđeno njihovo budžetsko sufinansiranje, ugrozilo je zaštitu identiteta manjina, ali i očuvanje njihovih jezika što je obaveza na osnovu Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima.

Zaštitnik građana očekuje da će Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva stvoriti pravne i faktičke uslove za očuvanja makar jednih novina na albanskom, bosanskom, bugarskom i romskom jeziku.

 

19.jun 2012.

POTREBNO USVOJITI NOVI AKCIONI PLAN ZA PERIOD 2012-2014. GODINE

Zaštitnik građana ističe da je potrebno usvojiti novi akcioni plan za period od 2012. do 2014. godine u okviru „Strategije za unapređivanje položaja Roma“ radi daljeg sprovođenja Strategije i potpunijeg ostvarivanja prava romske nacionalne manjine, s obzirom da je važećem akcionom planu koji je usvojen za period od 2009. do 2011. godine istekao rok, kaže se u Mišljenju sa preporukom Zaštitnika građana upućeno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Istovremeno, Zaštitnik građana je mišljenja da je neophodno da Ministarstvo preduzme sve raspoložive mere kako bi povećao broj zaposlenih na stručnim poslovima koji se odnose na sprovođenje i praćenje „Strategije za unapređenje položaja Roma“ u skladu s racionalnom, ekonomičnom i efikasnom organizacijom rada.

 

18. jun 2012.

MIŠLjENjE SA PREPORUKOM MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU U VEZI SA USVAJANjEM AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA ZA PERIOD 2012 -2014.

Imajući u vidu to da je Vlada Republike Srbije 2009. godine usvojila „Strategiju za unapređivanje položaja Roma“ i to da je „Akcioni plan“ za njeno sprovođenje za period od 2009. do 2011. godine, koji je obuhvatao trinaest oblasti od značaja za unapređenje položaja Roma, istekao, Zaštitnik građana uputio je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Mišljenje sa preporukom smatrajući da je neophodno da se usvoji Akcioni plan za period 2012-2014. godina radi daljeg sprovođenja „Strategije za unapređivanje položaja Roma“ i potpunijeg ostvarivanja prava romske nacionalne manjine.

 

Istovremeno, Zaštitnik građana je mišljenja da je neophodno da Ministarstvo preduzme sve raspoložive mere kako bi povećao broj zaposlenih na stručnim poslovima koji se odnose na sprovođenje i praćenje „Strategije za unapređenje položaja Roma“ u skladu s racionalnom, ekonomičnom i efikasnom organizacijom rada.

Download / Preuzimanja:Mišljenje sa preporukom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava državnu upravu i lokalnu samoupravu.pdf

 

05. jun 2012.

KA BOLJEM OSTVARIVANJU PRAVA NACIONALNIH MANJINA

U MULTIETNIČKIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA


 

Ostvarivanje kolektivnih prava nacionalnih manjina, uprkos tome što su zajamčena Ustavom, međunarodnim i nacionalnim propisima, često se ne ostvaruje na način koji je u najboljem interesu građana pripadnika nacionalnih manjina čak i u gradovima i opštinama u kojima su većinsko stanovništvo. U vezi sa doslednom primenom, Zakonom propisanog načina, ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina Zaštitnik građana je uputio preporuke lokalnim vlastima u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Priboju i Prijepolju, a o primeni Preporuke u Novom Pazaru njegov zamenik dr Goran Bašić razgovarao je u odvojenim sastancima s gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem i predsednikom Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji Esadom Džudževićem.

Sa teškoćama u vezi s ostvarivanjem prava na zaštitu identiteta, ali i u vezi s ostvarivanjem statusnih i drugih osnovnih ljudskih prava suočavaju se Romi raseljeni s Kosova i Metohije i nastanjeni u novopazarskom naselju „Blaževo“. Nakon postupka koji je vodio i posredovanja kod nadležnih državnih organa Zaštitnik građana je dobio uverenja od gradonačelnika da je u toku rešavanje statusa zemljišta na kojem je naselje podignuto i da će nakon toga, odnosno u toku leta, gradske vlasti pristupiti uređenju naselja i njegove infrastrukture.

 

04. jun 2012.

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANjINA

NE OMOGUĆAVA EFIKASNU ZAŠTITU I OSTVARIVANjE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA


Na konferenciji koju je „Centar za regionalizam“ organizovao nastojeći da ukaže na dostignuća i probleme u vezi s ostvarivanjem nadležnosti i organizacijom rada Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić je ukazao na dobru saradnju Ombudsmana sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, zahvaljujući kojoj su pokrenuti i okončani postupci koji su doprineli unapređenju prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina, informisanje i obrazovanje. Međutim, pritužbe, ali i praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u lokalnim samoupravama ukazuju na to da se građani pripadnici nacionalnih manjina suočavaju s teškoćama koje su prepreka punom i delotvornom ostvarivanju i zaštiti etno-kulturnog identiteta. Preporuka koju je  Zaštitnik građana uputio Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a nakon postupaka koji su vodili i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, da se preduzmu aktivnosti u vezi s izmenom Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nije sprovedena. Posledica toga je da Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine nije izabran, a da je u međuvremenu nadležno Ministarstvo uvelo privremenu upravu u još dve manjinske samouprave. Problem predstavlja i sam način organizacije Nacionalnih saveta koji se biraju samo na nacionalnom nivou tako da ne postoje delotvorni i institucionalni načini direktnog učešća pripadnika nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju. Najzad, predominantan uticaj političkih partija na izbor i rad Nacionalnih saveta utiče na kvalitet ostvarivanja „manjinskih“ prava, a pri tome nije obezbeđeno delotvorno učešće pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu. Obraćajući se predstavnicima Nacionalnih saveta, zamenik Zaštitnika građana je predložio da oni među sobom otvoreno razgovaraju o problemima koji opterećuju ostvarivanje njihovih nadležnosti, a naročito o tome na koji način mogu doprineti unapređenju  ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

 

04. jun 2012.

Učešće zamenika zaštitnika građana u Savetu Evrope


Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić učestvovao je u Savetu Evrope na sastanku posvećeno savremenim izazovima nezavisnih tela u borbi protiv rasizma i ksenofobije. Na sastanku na kojem su učestvovali ombudsmani i poverenici za zaštitu jednakosti iz evropskih zemalja ukazano je između ostalog i na ulogu i značaj postupanja Zaštitnika građana u vezi s zaštitom prava etničkih manjina u Srbiji, a naročito na rad koji se odnosi na eliminisanjem svih oblika diskriminacije ispoljenih prilikom postupanja organa javne uprave.

 

14. maj 2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE NIJE OBAVESTILO ZAŠTITNIKA GRAĐANA O POSTUPANJU PO PREPORUCI U VEZI SA UVOĐENJEM U NASTAVU VEĆEG BROJA ASISTENATA ZA PODRŠKU U OBRAZOVANJU ROMA

Zaštitnik građana uputio je Ministarstvu prosvete i nauke 19. januara 2012. godine preporuku kojom je od ovog organa zahtevao da preduzme mere na osnovu kojih bi se obezbedilo angažovanje većeg broja asistenata za podršku u obrazovanju Roma, omogućilo potpunije ostvarivanje prava na jednak pristup obrazovanju, i stvorili trajni, održivi i sistemski uslovi za uključivanje Roma u obrazovni sistem.

Problemi na koje je Zaštitnik građana ukazao u ovoj preporuci, uočeni su i prilikom nedavnog raseljavanja neformalnog romskog naselja pored “Belvila” na Novom Beogradu, kada je između ostalog utvrđeno da samo sedmoro dece redovno pohađa nastavu. Ovim primerom potvrđena je činjenica da broj angažovanih asistenata za podršku romskoj deci u školama u Beogradu i Srbiji nije dovoljan.

Uveren da bi postupanje po preporuci  u vezi sa uvođenjem većeg broja asistenata za podršku u obrazovanju Roma doprinelo efikasnijem uključivanju romske dece u obrazovni sistem, Zaštitnik građana obaveštava javnost da ni nakon više od tri meseca, Ministarstvo prosvete i nauke nije obavestilo Zaštitnika građana o preduzetim merama.

 

27. april 2012.

RASELJAVANJE ROMA SPROVEDENO UZ POŠTOVANJE DOSTOJANSTVA I LJUDSKIH PRAVA RASELJENIH GRAĐANA

Raseljavanje Roma iz neformalnog naselja pored „Belvila“ sprovedeno je uz poštovanje dostojanstva i ljudskih prava raseljenih građana, ocenjeno je u preliminarnom izveštaju Zaštitnika građana o raseljavanju tog naselja.

Saradnici Zaštitnika građana su pratili, kako iseljavanje iz naselja, tako i useljavanje u pet novoformiranih naselja u Beogradu tako i u četiri, od preko dvadeset lokalnih samouprava u Srbiji, u kojima su Romi iz naselja kod "Belvil" imali prijavu boravka.

Uslovi u naseljima u Beogradu u kojima su Romi raseljeni neuporedivo su bolji od uslova u kojima su živeli u neformalnom naselju. Ohrabruje i plan Gradske uprave da obezbedi uslove za njihovu punu integraciju – rešavanje statusnih pitanja, školovanje dece, posao u gradskim službama.

U ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji u kojima je Zaštitnik građana pratio prihvat porodica nisu obezbeđeni uslovi njihovog zbrinjavanja koji su tokom pripremnog perioda saopšteni Zaštitniku građana.
Zaštitnik građana će pratiti postupanja nadležnih organa u vezi sa zbrinjavanjem porodica, ali i preduzimanjem mera za njihovu punu integraciju.

Preliminarni izveštaj Belvil

 

26. april 2012.

DOSLEDNO PRIMENJIVATI ODREDBE ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISMA

Zaštitnik građana uputio je preporuke Gradu Novom Pazaru i opštinama Prijepolje, Sjenica i Tutin, čija sprovođenja treba da omoguće doslednu primenu Ustavom zajamčenog prava nacionalnih manjina na očuvanje posebnosti. Poštovanje Zakonom utvrđene obaveze da u ravnopravnu službenu upotrebu uvedu i jezik i pismo nacionalne manjine, pomenute jedinica lokalne samouprave, pored toga što su izmenile svoje statute, moraju da obezbede i druge uslove kako bi se nazivi organa koja vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica kao i drugi toponimi ispisivali i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu, a saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

 

19. april 2012.

NARUŠENO PRAVO PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE DA OSTVARI UPIS LIČNOG IMENA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I NA JEZIKU I PISMU NACIONALNE MANJINE KOJOJ PRIPADA

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za upravu – Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Savski venac nije po službenoj dužnosti utvrdila i ocenila činjenice važne za rešavanje zahteva za upis ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i prema jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine posle zaključenja osnovnog upisa, već je zahtev odbila, utvrdio je Zaštitnik građana. Ovakvim postupkom je narušeno pravo pripadnika nacionalne manjine da ostvari upis ličnog imena u matičnu knjigu i na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripada, a koje je garantovano pozitivnim pravnim propisima.

Zaštitnik građana je ovoj gradskoj upravi u konkretnom i svim narednim slučajevima preporučio da dosledno sprovodi Zakon o matičnim knjigama i Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga, kao i da po službenoj dužnosti pribavi mišljenje ovlašćenih tumača, u slučajevima  kada podnosilac zahteva ne poseduje dokaz niti bilo kakvu javnu ispravu iz koje bi se moglo utvrditi imene i prezime na jeziku nacionalne manjine.

Takođe, Zaštitnik građana je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu uputio preporuku da obavesti matične službe o primeni postojećeg Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga i na taj način dodatno pojasni postupak odlučivanja po zahtevu za upis ličnog imena na jeziku i pravopisu nacionalne manjine.

 

09. april 2012.

POTPISAN SPORAZUM O RAZUMEVANЈU – NOVI POČETAK REŠAVANJA PROBLEMA “PRAVNO NEVIDLJIVIH“ LICA

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković, zamenik zaštitnika građana Republike Srbije dr Goran Bašić i šef Predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Eduardo Arboleda, potpisali su danas Sporazum o razumevanju kojim se uspostavlja bliža saradnja na realizaciji aktivnosti koje imaju za cilj podršku pripadnicima romske nacionalne manjine u postupku naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih.

Potpisivanju Sporazuma  prisustvovao je i zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins.

Sporazum je rezultat potrebe da se zajedničkim naporima tri institucije omogući planiranje i definisanje aktivnosti usmerenih na pružanju pomoći pripadnicima romske populacije koji ne poseduju lična dokumenta, izjavio je ministar Marković i dodao da je polazno stanovište ideja da se pomogne i reše svi slučajevi državljana Srbije kojima nedostaju ključna dokumenta a što potencijalno ugrožava njihov pristup osnovnim pravima.

Potpisivanje Sporazuma o razumevanju predstavlja novi početak u rešavanju problema “pravno nevidljivih“ lica, izjavio je zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić i naglasio značaj dosadašnjih inicijativa Zaštitnika građana u ovom domenu, pre svega Inicijative za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku, kojom bi se licima, bez priznatog građanskog statusa, omogućilo da to učine i u postupku pred sudom u razumnom roku. Bašić je iskazao očekivanja da će se Sporazumom omogućiti rešavanje problema “pravno nevidljivih” lica kojih u najvećem broju ima u romskoj populaciji, kao i da će matične službe sprovoditi upustva Ministarstva za  ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u interesu svih građana Srbije.

Eduardo Arboleda je posebno istakao značaj osnivanja tehničkog tela, koji je predviđen Sporazumom o razumevanju i izrazio očekivanja bržeg rešavanja problema građana kojima nedostaju lični dokumenti.

 

08. april 2012.

OPRE ROMA


Povodom 8. Aprila, Svetskog dana Roma, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, organizovao je u Narodnoj skupštini sednicu posvećenu saradnji manjinskih samouprava sa organima javne vlasti. O saradnji sa nacionalnim savetima ali i o položaju Roma u društvu, pored predsednika Nacionalnog saveta Vitomira Mihajlovića, govorili su potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, ministar Milan Marković, pomoćnica ministra rada i socijalne politike  Suzana Paunović, bivši potpredsednik Vlade RS Božidar Đelić, Grem Tindal, rukovodilac programa PROGRES i zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić.

Sećanje na 8. april 1971. godine kada je održan Prvi svetski kongres Roma na čiji tok, a i kasnije na razvoj romskog pokreta, su presudno uticali Romi iz Srbije ukazao je na činjenicu da položaj Roma u savremenoj Evropi ne zavisi više od nacionalnih politika već da veze sa sunordnicima predstavljaju bitan činilac njihove ukupne integracije. Poslednjih godina u Srbiji se zapaža obnavljanje politika koje su sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka omogućile i podsticale napredak i društvenu integraciju Roma, ali ukupno siromaštvo sa kojima se suočavaju građani Srbije i strukturno, duboko siromaštvo većine Roma, kao i društveno nerazumevanje problema Roma, sve češće ispoljavanje rasizma prema njima i još češće površne i pojedinačne aktivnosti javne vlasti da se bave problemima Roma sprečavaju da efekti preduzetih mera integracije nisu dovoljni.

 

29. mart 2012.

GRAĐANI POZVALI ZAŠTITNIKA GRAĐANAU NOVI BEČEJ


Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u AP Vojvodina  je primer ostalim delovima Srbije i regiona, ali uprkos tome postoji potreba da se pojedini delovi tog sistema unaprede i prilagode tako da budu još dostupniji građanima pripadnicima nacionalnih manjina i da delotvorno doprinesu unapređenju međunacionalnih odnosa.

O ovim pitanjima, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić, je razgovarao sa građanima u Novom Bečeju, nevladinim organizacijama, predsednikom Skupštine opštine, a učestvovao je u radu opštinskog Saveta za međunacionalne odnose. Na žalost, predstavnici opštinske uprave se nisu odazvali pozivu Zaštitnika građana da prisustvuju najavljenim sastancima čime su se oglušili o Zakonom utvrđenu obavezu saradnje sa ombudsmanom.  Neodazivanje opštinske uprave nije primer dobre uprave tim pre što je Zaštitnik građana svoj rad u Novom Bečeju organizovao na poziv građana.

Predstavnici saveta za međunacionalne odnose su ukazali na to da u opštini nema međuetničke netrpeljivosti, a da problem predstavlja uništavanje dvojezičnih tabli i natpisa naseljenih mesta u kojima žive pripadnici mađarske nacionalne manjine i nedovoljno informisanje nacionalnih manjina na svom jeziku. U razgovoru sa članovima Saveta utvrđeno je da im opštinska administracija ne dostavlja materijale za skupštinske sednice zbog čega ne mogu, u skladu sa  Zakonom, da Skupštini opštine blagovremeno daju mišljenja iz svoje nadležnosti.

Romska zajednica u Novom Bečeju je društveno integrisana, ali mnogi među njima su nezaposleni i dele probleme siromašnih. Opšti odnos zanemarivanja problema Roma u društvu oseća se i u novobečejskoj opštini jer osim zdravstvene medijatorke i jednog odbornika romska zajednica nema uporište u opštinskoj upravi koji bi brinuo o ekonomskom osnaživanju romske zajednice i sprovođenju mera integracije.

 

25. mart 2012.

ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U PRAĆENjU SPROVOĐENjA STRATEGIJE ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA

Istraživanje o primeni Strategije za unapređenje položaja Roma se sprovodi uz aktivnu saradnju sa nevladinim organizacijama, a tokom faze prikupljanja podataka nevladine organizacije, romski koordinatori i zdravstvene medijatorke su bili snažan činilac rada Zaštitnika građana u romskim naseljima i lokalnim samoupravama.

Aktivno učešće nevladinih organizacija, koordinatora i medijatorki Zaštitnik građana podstiče i u ostalim fazama istraživanja. Razgovor na „fokus grupi“ o dosadašnjim rezultatima istraživanja ukazao je i na problem praćenja ciljeva i mera Strategije. Pored toga propuštanje uprave da blagovremeno obezbedi ocenu postignutih rezultata i  kontinuitet sprovođenja Strategije je grub primer loše uprave i „opstrukcije“ zaštite i unapređenja ljudskih prava. Nestajanje prepoznatljive organizacione jedinice u državnoj upravi zadužene za sprovođenje i praćenje Strategije, nedonošenje akcionih planova za period 2012 – 2015. godina su primeri koji ukazuju na to da mere pozitivne diskriminacije na kojima se zasniva duh Strategije nisu u javnoj upravi shvaćene u duhu socijalnih i pravnih standarda.

 

24. mart 2012.

ORGANI DRŽAVNE UPRAVE O PRIMENISTRATEGIJE ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA

O rezultatima istraživanja o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma koje je Zaštitnik građana sproveo u trideset lokalnih samouprava i u četrdeset sedam romskih naselja razgovarano je sa predstavnicima državne uprave. Podaci dobijeni na osnovu ispitivanja stavova pet stotina građana romske nacionalnosti ukazuju na to da više od 80% ispitanika nije osetilo poboljšanje životnih uslova u poslednjih pet godina od kada su doneti prvi akcioni planovi za unapređenje položaja Roma.

Razgovoru predstavnika Zaštitnika građana sa organima državne uprave prisustvovali su i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine koji su govorili o tome da postignuti rezultati ne zadovoljavaju Strategijom utvrđene ciljeve i da donošenje novih akcionih planova mora biti bolje planirano uz obavezno učešće predstavnika Roma.

 

23.mart 2012.

STATUS „PRAVNO NEVIDLjIVIH“ LICA JE PITANJE OSTVARIVANJA OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA

O rešavanju statusa „pravno nevidljivih“ lica u Srbiji Zaštitnik građana je pripremio poseban Izveštaj i pred Vladom Republike Srbije je pokrenuo Inicijativu za izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku na osnovu kojih lica koja pravo na upis u matičnu knjigu rođenih ne mogu da ostvare u upravnom postupku, to mogu da učine pred sudom.

U razgovoru koji je o ovim pitanjima vođen u Narodnoj skupštini učestvovali su visoki predstavnici Ujedinjenih nacija i Delegacije Evropske komisije, bivši i sadašnji komesar za ljudska prava Saveta Evrope, predsednica Narodne skupštine, ministri u Vladi zaduženi za resore unutrašnjih poslova, pravde i ljudskih prava, a u diskusiji i predstavnici nevladih organizacija i stručnjaci. Među učesnicima u razgovoru bili su i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, Pokrajinska ombudsmanka AP Vojvodina.

Uprkos saglasju učesnika u razgovoru da je reč o problemu koji godinama onemogućava, ne malom broju ljudi, ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i koji je nastao isključivo propustima i neefikasnošću pojedinih organa javne uprave, utisak je da će o Inicijativi Zaštitnika građana narodni poslanici odlučivati tek u novom sazivu. Zaštita ljudskih prava ne bi trebalo da  bude „odlagana“ već rešavana pred nadležnim organima u najkraćim postupcim, bez odlaganja i u najboljem interesu građana. Ukoliko ne postoji mogućnost sazivanja redovne sednice Narodne skupštine, odnosno dok se ne stvore uslovi za to, Zaštitnik građana očekuje od organa javne uprave da neodložnim donošenjem podzakonskih akata omoguće „pravno nevidljivim“ licima, rođenim na teritoriji Republike Srbije, da u zakonom propisanom roku budu upisana u matične knjige rođenih.

 

23.mart 2012.

PRIMENA MERA STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA U AP VOJVODINA

O rezultatima istraživanja Zaštitnika građana o primeni Stretegije za unapređivanje položaja Roma Vlade Republike Srbije, organizovani su razgovori sa predstavnicima pokrajinskih organa uprave i sa predstavnicima lokalnih samouprava u AP Vojvodina u kojima je istraživanje obavljeno. Narednih dana slični razgovori obaviće se i sa predstavnicima organa državne uprave i predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i nevladinim organizacijama. Cilj ovih razgovora je da se rezultati istraživanja dopune informacijama koje nadležni organi nisu dostavili Zaštitniku građana ili o okolnostima i činjenicama koje su u međuvremenu nastale i na taj način doprinese pisanju potpunog i objektivnog Izveštaja o ostvarivanju mera unapređenja položaja Roma. Ukazivanjem na primere dobre prakse rešavanja problema ekstremnog siromaštva Roma, ali i na propuste i nedostatke u radu organa javne uprave u vezi s uspostavljanjem efikasnog i racionalnog sistema rešavanja tih problema trebalo bi da doprinese efikasnijem planiranju i sprovođenju mera integracije Roma.

Video možete pogledati ovde

21. mart  2012. Niš

O NACRTU IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA


Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa predstavnicima 17 lokalnih samouprava o rezultatima Izveštaja Zaštitnika građana o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma.

Sastanak je organizovan u saradnji sa gradskom upravom grada Niša, a o problemima sa kojima se suočavaju Romi u tom gradu, kao i gradska uprava u sprovođenju mera integracije govorio je gradonačelnik grada Niša Miloš Simonović.

 

21. mart 2012.

OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ZA ELIMINACIJU RASNE DISKRIMINACIJE

Danas se obeležava Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je pre 46 godina 21. mart proglasila praznikom, smatrajući da je potrebno da sve države sveta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici rasne diskriminacije. Tog dana je 1960 godine policija ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv zakona koji su podržavali aparthejd u Južnoj Africi.

Uprkos tome što je normativni osnov zaštite manjina u Republici Srbiji usklađen s međunarodnim standardima i svi oblici diskriminacije zabranjeni zakonima, praksa ukazuje da ima još puno prostora i potrebe da se stanje unapredi. Poslednjih godina učestalo je ispoljavanje rasizma i ksenofobije prema Romima, samo da podsetimo na slučaj u selu Jabuka, rasizam koji je ispoljen prilikom pokušaja izmeštanja nehigijenskih romskih naselja, škole u koje roditelji ne upisuju decu jer je u njima značajan broj učenika romske nacionalnosti ili situacije kada su u školama deca romske nacionalnosti bila izložena vređanju i fizičkim napadima. Postoje primeri nacionalne netrpeljivosti i prema pripadnicima ostalih nacionalnih manjina, a posebno je učestalo ispisivanje rasističkih grafita.

Posledice rasnih predrasuda i segregacije su vidljive i potrebno je da se na današnji dan svi zapitamo, da li je institucionalno urađeno sve kako bi se svi oblici diskriminacije otklonili.

 

15. mart 2012.

GRADSKA UPRAVA JAGODINE POSTUPILA PO PREPORUCI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana je uputio preporuku Gradskoj upravi grada Jagodine u vezi propusta koje su činjeni na štetu građana prilikom dodeljivanja  jedinstvenog matičnog broja građana. Gradska uprava Grada Jagodine, postupila je po preporuci i na taj način unapredila rad svojih službi u najboljem interesu građana.

Istovremeno, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na osnovu preporuka Zaštitnik građana jedinicama lokalne samouprave uputilo svim organima koji izvršavaju poverene poslove matičnih knjiga, Mišljenje o primeni propisa koji se odnose na postupak upisa JMBG u matičnu knjigu rođenih.

 

02. mart 2012.

Apel NVO Narodnoj skupštini za hitno donošenje Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku kako bi se omogućilo rešavanje problema “pravnom nevidljivih” lica.

Download / Preuzimanja:Apel Narodnoj skupštini RS.pdf

 

01. mart 2012.

O ZDRAVLjU ROMA

Konferencija Ministarstva zdravlja

Strategijom za unapređenje položaja Roma Vlade Republike Srbije i Akcionim planom njenog sprovođenja unapređenje zdravlja Roma je istaknuto među prioritetima. Pripadnici ove etničke zajednice koji najčešće žive u lošim životnim uslovima i bez osnovnih potrepština za život boluju od bolesti za koje se verovalo da su u našoj zemlji iskorenjene. Uvođenjem zdravstvenih medijatorki u sistem zaštite zdravlja Roma Ministarstvo zdravlja je značajno doprinelo zdravstvenom prosvećivanju porodica i stvaranju navika dece što je jedan od uslova prevencije. Značajan uspeh je postignut i time što je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti omogućeno da socijalno ranjive grupe, među kojima i Romi, ostvare pravo na osnovne zdravstvene usluge po jednostavnoj proceduri.

Međutim, time problemi zdravlja Roma i zdravstvene zaštite Roma nisu rešeni jer postojeći sistem  u mnogim slučajevima lečenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite ne omogućava Romima odgovarajuće lečenje i rehabilitaciju.  Njihov ekonomski položaj i socijalni status ne smeju biti prepreka ostvarivanju jednog od osnovnih ljudskih prava – na zdravlje. Zaštitnik građana podržava napore Ministarstva zdravlja da doprinesu boljoj zdravstvenoj zaštiti ali i napominje da rad zdravstvenih medijatorki, posebno što većina od njih nema odgovarajuće medicinsko obrazovanje,  ne može da nadoknadi višegodišnju sistemsku nebrigu za probleme zdravlja Roma.

 

01. mart 2012.

ZNAČAJ USVAJANJA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Problem „pravno nevidljivih lica“ postoji godinama i sprečava više hiljada ljudi da ostvare osnovna ljudska prava. Zaštitnik građana, stoga smatra, da bi Narodna skupština, bez odlaganja, trebalo da usvoji izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku u delu koji se odnosi na  sastavljanje isprave o činjenici rođenja.

Zaštitnik građana kao podnosilac Inicijative za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku Vladi Republike Srbije, uložiće i amandman zbog izmena upućenog predloga koje su u međuvremenu nastale. Naime, Zaštitnik građana očekuje da će Narodna skupština usvojiti izmene i dopune saglasno predlogu koji je Zaštitnik građana uputio Vladi u kojem je  bilo predloženo da organizacije koji se bave ljudskim pravima mogu da pokrenu postupak za sastavljanje isprave o činjenici rođenja. Ova izmena veoma je važna, s obzirom na to da su nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, radeći na problemima  „pravno nevidljivih lica“ i lica koja ne poseduju lična dokumenta stekla stručnost i razvile potrebne resurse na osnovu kojih mogu aktivno učestvovati u rešavanju njihovih problema.

 

29. februar 2012.

OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA U OPŠTINI BEOČIN

Ostvarivanje prava Roma u opštinama i gradovima se ostvaruje s različitim rezultatima i u većini mesta položaj ove populacije zahteva hitne i sistematske mere kako bi se otklonile posledice siromaštva, a često i diskriminacije. Imajući u vidu probleme sa kojima se suočavaju građani romske nacionalnosti Zaštitnik građana je nastavio sa prijemom pritužbi u romskim naseljima u opštini Beočin u kojoj živi oko 1.200 Roma. U razgovorima sa stanovnicima naselja utvrđeno je da se veliki broj njih nezaposlen što uzrokuje i loše uslove života, bez struje i vode. Posebno zabrinjava podatak da deca romske nacionalnosti predškolski pripremni program ostvaruju na srpskom, ali odvojeno od dece drugih nacionalnosti.

Saradnici Odeljenja za nacionalne manjine Zaštitnika građana razgovarali su o ovim i drugim problemima koji se odnose na međunacionalne odnose i položaj nacionalnih manjina sa predstavnicima beočinske lokalne samouprave i članovima Opštinskog saveta za međunacionalne odnose.

 

24. februar 2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UPOZORAVA NA POJAVU SVE VEĆEG BROJA RASISTIČKIH GRAFITA

Zaštitnik građana skreće pažnju na pojavu sve većeg broja rasističkih grafita u gradovima i opštinama i izražava zabrinutost što se etnička distanca prema Romima sve više povećava. Sudeći po tome, merama afirmativne akcije za unapređenje položaja Roma ne samo da nisu postigle očekivane rezultate,  već su proizvele i suprotan efekat.

Povodom saznanja o pojavi rasističkih grafita u gradu Kraljevu, zamenik Zaštitnika građana razgovarao je sa predstavnicima lokalne samouprave i Policijske uprave i istakao značaj pravovremenog reagovanja i preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečila mogućnost da ovakvi incidenti dobiju veće razmere.

 

10. februar 2012.

ZAMENIK ZAŠTITNIKA GRAĐANA ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE I NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Imajući u vidu uočene probleme u primenjivanju afirmativnih mera za upis učenika romske nacionalnosti u srednje škole i visoke strukovne i akademske studije, zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić razgovarao je sa pomoćnikom ministra prosvete i nauke Slobodanom Jaukovićem i predsednikom Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomirom Mihajlovićem. Sagovornici su se saglasili da je upis učenika romske nacionalnosti putem afirmativnih mera potrebno sistemski urediti i doneti precizna uputstva za njihovo sprovođenje.

S obzirom na značaj obrazovanja za sveukupnu društvenu integraciju Roma, Zaštitnik građana je u okviru istraživanja o položaju Roma koje je sproveo u 2011. godini, posebnu pažnju posvetio oblasti obrazovanja. Zamenik Zaštitnika građana je istakao da su na problem  upisa učenika romske nacionalnosti u srednje škole i visoke strukovne i akademske studije putem afirmativnih mera, ukazali i sami građani u romskim naseljima, kao i da će Zaštitnik građana uputiti odgovarajuće preporuke za unapređenje postojećeg stanja.

 

30. januar 2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO JE PROPUSTE U RADU GRADSKIH UPRAVA GRADOVA NIŠA, VRANJA I JAGODINE KOJE SE OGLEDAJU  U NEVRŠENJU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI ORGANA UPRAVE

 

Uprava za građanska stanja i opšte poslove grada Niša, Sekretarijat za opštu upravu grada Vranja – Matična služba Gnjilane i Gradska uprava grada Jagodine – Odeljenje za upravu – Matična služba za opštine Đakovica i Dečani nisu saglasno zakonu, po upisu građana u matičnu knjigu rođenih, dostavile izvod iz matične knjige nadležnom organu radi određivanja jedinstvenog matičnog broja građana, već su uputile građane da sami podnose zahtev policijskim stanicama, kako bi ostvarili ovo pravo.  Ovakvo postupanje pored toga što predstavlja krajnje nekorektno ponašanje prema građanima, u velikoj meri je otežalo već dovoljno kompleksan postupak ostvarivanja prava na lična dokumenta.

Zaštitnik građana je ovim gradskim upravama, u konkretnim i svim narednim slučajevima, naložio izvršenje obaveza iz Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno, da se službenim putem obrate nadležnom organu radi određivanja jedinstvenog matičnog broja.  Ujedno, smatra Zaštitnik građana, neophodno je da načelnici gradskih uprava obezbede primenjivanje odredbi Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana u delu koji propisuje obaveze nadležnog organa koji vodi matične knjige, kako bi se sprečilo eventualno dalje kršenje prava građana na dobijanje jedinstvenog matičnog broja.

Ove gradske uprave u obavezi su da Zaštitnika građana u roku od 60 dana obaveste o postupanju po preporukama.

 

28. januar 2012.

INICIJATIVA VLADI ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Zaštitnik građana je uputio Inicijativu Vladi Republike Srbije za izmenu i dopuna Zakona o vanparničnom postupku kako bi se licima kojima institucionalno nije priznat građanski status, odnosno, koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih, omogućilo da to da učine i u postupku pred sudom u razumnom roku i bez prepreka koje su se javljale u dosadašnjoj praksi.

Prema procenama UNHCR i stručnjaka u Srbiji je oko 6.500 lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih, nemaju lična dokumenta, ne ostvaruju građanska prava i potencijalno su opasnost za masovniju pojavu apatrida u zemlji. U saradnji sa NVO „PRAXIS“ i Centrom za unapređenje pravnih studija, na osnovu pritužbi građana i praćenja rada nadležnih organa koji su rešavali zahteve „pravno nevidljivih“ lica za naknadni upis u matične knjige, Zaštitnik građana je prikupio činjenice i smatra da će usvajanje izmena i dopuna Zakona o vanparničnim postupku omogućiti da se ovaj problem reši u najboljem interesu građana.

 

24. januar 2012.

MIŠLjENjE SA PREPORUKOM MINISTARSTVU PROSVETE I NAUKE U VEZI

SA UVOĐENjEM U NASTAVU VEĆEG BROJA ASISTENATA ZA PODRŠKU

U OBRAZOVANjU ROMA

Strategijom za unapređivanje položaja Roma koji je donela Vlada Republike Srbije uvedeni su asistenti za podršku u obrazovanju Roma radi ostvarivanja boljih rezultata romskih učenika.  Međutim, na osnovu pritužbi, istraživanja o primeni Strategije za unapređivanje položaja Roma i sastanka sa pedagoškim asistentima Zaštitnik građana je mišljenja da je nedovoljan broj pedagoških asistenata u nastavi, da nije odgovarajuće rešen njihov radno-pravni status, da opis posla i radni zadaci pedagoških asistenata nisu jasno  utvrđeni, kao i to da ne postoje kriterijumi o optimalnom i maksimalnom broju učenika romske nacionalnosti sa kojim će asistent ostvariti kvalitetan rad.

Stoga je Zaštitnik građana uputio Ministarstvu prosvete i nauke preporuku kojom od ovog organa očekuje da preduzme mere kako bi se obezbedilo angažovanje većeg broja asistenata za podršku u obrazovanju Roma, omogućilo potpunije ostvarivanje prava na jednak pristup obrazovanju, i stvorili trajni, održivi i sistemski uslovi za uključivanje Roma u obrazovni sistem.

 

18. januar 2012.

GRADSKA UPRAVA GRADA NIŠA OTKLONILA UOČENE PROPUSTE U RADU NAKON ŠTO JE ZAŠTITNIK GRAĐANA POKRENUO POSTUPAK KONTROLE

Tokom vođenja postupka Zaštitnika građana, Gradska uprava grada Niša otklonila je propuste u vezi sa neosnovanim naplaćivanjem republičkih i gradskih odnosno opštinskih administrativnih taksi po zahtevima za ispravku grešaka u matičnim knjigama rođenih i venčanih i knjigama državljana.

Imajući u vidu to da mu se građani raseljeni s Kosova i Metohije pritužuju u vezi s različitim problemima u vezi s pribavljanjem izvoda iz matičnih knjiga, koje su, osim u Niš izmeštene u još nekoliko administrativnih centara u centralnoj Srbiji, Zaštitnik građana će i dalje pratiti rad izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije i u skladu sa svojim nadležnostima insistirati na unapređenju njihovog rada kako bi se obezbedilo uspostavljanje efikasnog i po građane najcelishodnijeg načina dolaženja do izvoda iz matičnih knjiga na osnovu kojih ostvaruju priznata prava.

 

12. januar 2012.

RADNI DAN ZAŠTITNIKA GRAĐANA U OPŠTINI BELA CRKVA

Zaštitnik građana će i u ovoj godini nastaviti sa radnim posetama lokalnim samoupravama sa nacionalno mešovitim sastavom stanovništva. Tom prilikom, razgovaraće se sa predstavnicima gradskih i opštinskih vlasti o zaštiti i ostvarivanju prava nacionalnih manjina, radu Saveta za međunacionalne odnose i drugim pitanjima od značaja za stanje i ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou.

Pored toga, planirani su radni sastanci sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina kako bi se sagledalo realno stanje i problemi u ostvarivanju kolektivnih prava nacionalnih manjina, radu i vršenju nadležnosti nacionalnih saveta, kao i mogućnosti saradnje u cilju unapređenja stanja.

U toku radnog dana u opštini Bela Crkva, Stručna služba Zaštitnika građana je  osim prijema pritužbi građana, organizovala sastanke sa predstavnicima Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, lokalne samouprave i Saveta za međunacionalne odnose.

Štefan Klepaček, predsednik Nacionalnog saveta je istakao značaj osnivanja nacionalnog saveta za ostvarivanje kolektivnih prava češke nacionalne manjine, posebno u oblasti obrazovanja, jer je nakon više decenija za učenike prvog razreda osnovne škole u Kuščici organizovana nastava češkog jezika sa elementima nacionalne kulture. Razgovarano je o ostvarivanju prava češke nacionalne manjine i u ostalim oblastima, kao i o  iskustvima i problemima u radu Nacionalnog saveta.

Pored sastanka sa Nacionalnim savetom, razgovarano je sa Stojanov Dušanom, načelnikom opštinske uprave i Lekić Brankom, predsednikom Saveta za međunacionalne odnose o stanju manjinskih prava u svim oblastima i ispunjavanju obaveza lokalne samouprave u cilju zaštite i ostvarivanja prava nacionalnih manjina, kao i o radu Saveta. Sagovornici su istakli tradicionalno dobre odnose  između svih nacionalnih zajednica, dobru saradnju  i spremnost lokalne samouprave da pre svega u oblasti kulture obezbedi potrebnu podršku, jer je veliki broj kulturnih društava i manifestacija koje nacionalne manjine tradicionalno organizuju. Posebno je razgovarano o problemima potpune primene i značaju ostvarivanja prava građana na službenu upotrebu češkog, mađarskog i rumunskog jezika.  Opština Bela Crkva nije obezbedila potpunu primenu službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina, jer kako je ukazao gospodin Stojanov, nedostaju  potrebna  finansijska sredstva, ali će se i u 2012. godini  preduzeti mere u cilju unapređenja stanja u toj oblasti.

 

11. januar 2012.

POSETA STAŽISTA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa stažistima pripadnicima nacionalnih manjina u državnim institucijama o nadležnostima i ulozi institucije Zaštitnika građana, posebno u oblasti ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina. Stažisti su se posebno interesovali za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, saradnji koju ostvaruju sa Zaštitnikom građana, ali i da li su Saveti svojim radom doprineli višem stepenu ostvarivanja prava na kulturnu autonomiju pripadnika nacionalnih manjina.

Потребно усвојити нови акциони план за период од 2012-2014. године

 

Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру„Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

 

Истовремено, Заштитник грађана је мишљења да је неопходно да Министарство предузме све расположиве мере како би повећаo број запослених на стручним пословима који се односе на спровођење и праћење „Стратегије за унапређење положаја Рома“ у складу с рационалном, економичном и ефикасном организацијом рада.

 

Novi Sad, 16. decembar 2011.

Učešće zamenika Zaštitnika građana

na regionalnoj konferenciji romskih lidera

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić učestvovao je na trećem sastanku jačanja regionalne mreže romskih lidera na Balkanu. Sastanak je organizovao Humanitarni centar iz Novog Sada.

Obraćajući se učesnicima on je istakao da je za romsku zajednicu važno da njihovi lideri steknu veštine, znanja na osnovu kojih će na najbolji mogući način predstavljati romsku zajednicu i zastupati njene interese. Zamenik je podsetio učesnike na ekstremno teške uslove života Roma u Srbiji, ali i da prema Romima postoji najveća etnička distanca od strane većinskog stanovništa.

U diskusiji koja je usledila, učesnici su se interesovali na koji način Zaštitnik građana može da pomogne romskoj populaciji, imajući u vidu da su im institucije često nedostupne, ali i da imaju strah od obraćanja istim. Zamenik zaštitnika građana je istakao da je svestan ovog problema i da je to jedan od razloga zašto Zaštitnik građana radi na terenu i organizuje prijem pritužbi u romskim naseljima, pokušavajući da približi ovu instituciju Romima i identifikuje probleme sa kojima se najčešće susreću.

 

15. decembar 2011. godine

Konferencija „Nacionalni saveti nacionalnih manjina – Poboljšanje manjinske politike u Republici Srbiji“

Na konferenciji koja je održana u Beogradu 15. decembra 2011. godine predstavljen je preliminarni izveštaj projekta„ Stanje menjinske politike  i prakse nacionalnih saveta „  koji je sproveo Forum za etničke odnose uz podršku OEBS Misije u Srbiji. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Odeljenja za prava nacionalnih manjina Stručne službe Zaštitnika građana. U diskusiji koja je usledila nakon predstavljanja rezultata preliminarnog istraživanja učesnici su raspravljali o mehanizmima ostvarivanja zagarantovanih prava nacionalnih manjina i njihovih pripadnika i pripadnica, kao i iskustvima i mogućnostima unapređenja rada Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U izveštaju i diskusiji, kao izuzetno pozitivan odnos institucija prema nacionalnim manjinama naglašen je odnos Zaštitnika građana.

 

07. decembar 2011.

Zaštitnik građana organizovao radni sastanak sa pedagoškim asistentima


Imajući u vidu značaj unapređenja obrazovanja za sveukupnu društvenu integraciju Roma, Zaštitnik građana organizovao je sastanak sa pedagoškim asistentima iz 25 opština i gradova.

Rad pedagoških asistenata je od velikog značaja za ostvarivanje prava na obrazovanje romske nacionalne manjine i u tom smislu veoma je važno da njihov radno-pravni status bude uređen i opis posla jasno definisan.

U diskusiji koja je usledila pedagoški asistenti su istakli da se susreću sa velikim problemima u radu koji proizilaze iz njihovog neregulisanog statusa, ali i nesigurnosti o njihovom daljem angažovanju, s obzirom da svake godine potpisuju novi ugovor. Takođe, istaknuto je da u nadležnim državnim organima ne postoji osoba koja je zadužena za koordinaciju pedagoških asistenata, odnosno osoba koji bi rešavala probleme sa kojima se susreću. Posebno je istaknut težak položaj pedagoških asistenata u predškolskim ustanovama, koji uopšte nemaju regulisan status i često rade i po nekoliko meseci bez primanja. Učesnici su se saglasili da je potrebno doneti pravilnik koji će jasno definisati opis i zadatke posla i urediti radno-pravni status pedagoških asistenata.

 

30. novembar 2011.

Obraćanje zamenika Zaštitnika građana dr Gorana Bašića na međunarodnom skupu Kancelarije visokog komesara za ljudska prava  Ujedinjenih nacija (OHCHR) u Beograd

U svom obraćanju na međunarodnom skupu  o jačanju sprovođenja preporuka međunarodnih mehanizama za ljudska prava (ugovorna tela, specijalne procedure i univerzalni periodični pregled) zamenik zaštitnika građana je istakao da je jedan od izazova s kojim se institucija Ombudsmana u Srbiji suočava praćenje ostvarivanja pojedinih ljudskih i manjinskih prava, odnosno praćenja preporuka Ombudsmana i praćenja ostvarivanja standarda međunarodnog prava u vezi s zaštitom ljudskih prava, kao i da je neophodno jačati instituciju u pravcu sticanja specifičnih znanja, ali i razvijanja odgovarajuće metodologija praćenja ostvarivanja ljudskih prava.

Zamenik zaštitnika građana posebno se osvrnuo na problem praćenja ostvarivanja prava Roma, imajući u vidu da Strategija za unapređivanje položaja Roma i prateći Akcioni planovi nije razvila sistem praćenja ostvarivanja  prava. Takođe, zamenik je istakao da Zaštitnik građana u okviru svojih kapaciteta,a u saradnji sa OHCHR-om razvija sistem praćenja ostvarivanja prava Roma kao posebno ugrožene grupe.

 

17. novembar 2011.

Okrugli sto “Borba protiv diskriminacije u Srbiji”

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope u saradnji sa Zaštitnikom građana Republike Srbije i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti organizovala je okrugli sto na temu “Borba protiv diskriminacije u Srbiji” Među učesnicima su bili predstavnici ministarstava Republike Srbije, Narodne skupštine, pokrajinskih i lokalnih vlasti, zatim predstavnici pravosuđa, državnih institucija za zaštitu ljudskih prava, kao i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija za ljudska prava, verskih zajednica i eksperti.

U Izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI) Saveta Evrope o stanju ljudskih prava u Srbiji, koji je usvojen 23. marta 2011. godine,  navodi se da je od 2007. postignut napredak, ali bi vlast trebalo da preduzme mere za zaštitu prava manjina, sprovođenje krivičnog zakona i jačanja nezavisnih institucija. Posebno je istaknuto da se u najtežem položaju u Srbiji nalaze Romi koji žive u izuzetno lošim uslovima života.

Rad okruglog stola organizovan je u četiri panela na teme: EKRI Izveštaj o Srbiji, zakonski i institucionalni okvir za borbu protiv rasne diskriminacije, Sloboda veroispovesti i Integracija Roma.U diskusiji na panelu koji se bavio temom integracije Roma i preprekama kojima se suočavaju, učesnici su se složili da postoje pomaci u unapređenju položaja Roma, ali da su problemi s kojima se suočava romska populacija veoma teški, kao i to  da je stepen etničke distance prema Romima najveći. Romska populacija u Srbiji suočava se sa preprekama pri ostvarivanju prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i posebno pri ostvarivanju prava na lična dokumenta. Predstavnici civilnog društva ukazali su na problem određenog broja Roma koji su “pravno nevidljiva lica”, odnosno nikad nisu upisani u matične knjige rođenih čime im je uskraćeno osnovno ljudsko pravo - pravo na identitet.

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić posebno se osvrnuo na pitanje prisilnih iseljenja romskih naselja. On je istakao da je zabrinjavajuće da nadležni državni organi nisu pronašli model raseljavanja ovih naselja a da je u skladu međunarodnim principima raseljavanja, kao i to  da se iseljenja često vrše u zimskom periodu. Stanovnici romskih naselja žive u nehumanim uslovima, bez struje i vode i rušenje kuća koje su jedino što imaju, a da pritom ne postoji model rešavanja njihovog pitanja predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava, ali i nedovoljno zalaganje nadležnih organa da se ovaj problem reši. Strategija za unapređivanje položaja Roma i prateći akcioni planovi puni su slabosti i nemaju rešenja za konkretne probleme s kojima se suočavaju Romi u Srbiji.

16. novembar 2011.

Romima u nehigijenskom naselju u  Bloku 72  na Novom Beogradu građevinska inspekcija je uručila rešenja u kojima im se naređuje da u roku od jednog dana uklone svoje kuće i imovinu s pomenute lokacije. Zaštitnik građana s žaljenjem konstatuje da je uručunje rešenja usledilo dan nakon što je pokrenuta inicijativa za ustanovljavanje radne grupe koja bi trebalo da se stara o tome da se raseljavanje stanovnika ovog nehigijenskog naselja sprovede u skladu s standardima i nacionalnim propisima. Ovaj postupak Građevinske inspekcije Gradske opštine Novi Beograd ukazuje na to da je bilo neopravdano očekivanja Zaštitnika građana da će nadležni državni i drugi organi zajedničkim naporima, na primeru raseljavanja pomenutog naselja, osmisliti način dobre prakse raseljavanja svih drugih nehigijenskih naselja. Zaštitnik građana apeluje na nadležne državne organe i Gradsku opštinu Novi Beograd da se uzdrže od daljih postupanja preme građanima u ovom naselju do donošenja zaključka radne grupe, kojom koordinira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu i lokalnu samoupravu, o planu i načinu raseljavanja.

 

15. novembar 2011

Na predlog Zaštitnika građana ustanovljena radna grupa za rešavanje prinudnog iseljenja romskog naselja u Bloku 72

S ciljem da podstakne nadležne državne organe da pristupe planiranju raseljavanja romskog naselja u Bloku 72 u skladu s međunarodnim i nacionalnim propisima i u najboljem interesu građana, Zaštitnik građana je inicirao sastanak na kojem su, pored ostalih prisustvali i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Komesarijata za izbeglice RS, Građevinske direkcije RS, Opštine Novi Beograd, Ujedinjenih nacija, NVO PRAXIS i predstavnici drugih državnih organa.

Ohrabrujuće je da je predlog Zaštitnika građana da se ustanovi zvanična radna grupa koja će planirati, sprovoditi i brinuti o raseljavanju Roma s ove lokacije ustanovljena i da će se članovi grupe u kojoj su pored pomenutih organa i organizacija i predstavnici građana stanovnika naselja, sastati u petak 18. novembra. Radom ovog tela koordiniraće Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a Zaštitnik građana očekuje da će se na ovaj način nadoknaditi propusti koji su načinjeni u vezi s raseljavanjem naselja u Bloku 72, ali i da će se osmisliti model koji će biti primer svakom narednom iseljavanju građana iz sličnih naselja.

 

10.novembar 2011.

Učešće zamenika zaštitnika građana na radnom sastanku na temu „Razmena iskustava u poslovima obezbeđenja ličnih dokumenata za raseljena lica sa Kosova i Metohije“

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić učestvovao je u debati u vezi sa poslovima obezbeđenja ličnih dokumenata za raseljena lica sa Kosova i Metohije koju su organizovali Zaštitnik građana grada Subotice i NVO „Edukativni centar Roma“.  Na sastanku su učestvovali predstavnici Matične službe, Centra za socijalni rad, Policijske uprave Subotica, filijale Fonda za zdravstveno osiguranje i predstavnici romske zajednice. Učesnici radnog sastanka su se složili da se na rešavanju problema ličnih dokumenata raseljenih lica dosta uradilo, ali da i dalje postoji veliki broj lica koji ne mogu da ostvare pravo na lična dokumenta.

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić je istakao da su Romi jedna od najranjivih grupa i da često ne znaju na koji način da ostvare svoja prava. Za većinu stanovnika romskih naselja procedure za izdavanje dokumenata su komplikovane, a prisutan je i strah od institucija. Takođe, zamenik zaštitnika građana je naveo da nadležne službe moraju da pronađu način da svoje usluge učine pristupačnijim i efikasnijim za građane.

 

07.novembar 2011.

RASELJAVANJA ROMSKIH NASELjA

Svako raseljavanje slamova u Beogradu, koje pretežno naseljavaju Romi, obeleženo je pritiscima i raspravama u koje su uključeni državni organi, gradska i opštinske samouprave, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, nezavisni organi... Proteklih godina je, uprkos protestima i upozorenjima da se raseljavanje građana iz nehigijenskih naselja mora sprovoditi uz poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda, „nestalo“ nekoliko naselja. Postupak koji je prethodio raseljavanju je u većini slučajeva bio sličan – nadležni inspekcijski organi su građanima uručivali izvršna rešenja o rušenju, potom je sledila rasprava u medijima između pomenutih učesnika, a u međuvremenu su se Romi, na ovaj ili onaj način iseljavali iz naselja i svoje stanište tražili na drugoj gradskoj livadi, na kraju buldožeri su rasterivali najupornije.

Tako je bilo sve do raseljavanja slama ispod mosta „Gazela“ kada je osmišljen, možda ne najbolji mogući način zbrinjavanja građana iz ovih naselja, ali svakako bolji od svega što je do tada ponuđeno. Raseljavanje naselja ispod „Gazele“ je podrazumevalo da je o zbrinjavanju građana koji su boravište imali u mestima izvan Beograda brinulo Ministarstvo rada i socijalne politike, a o Beograđanima gradske i opštinske vlasti. Na taj način nehigijensko  naselje je nestalo, a o njegovim žiteljima brinuli su nadležni organi – centri za socijalni rad, službe za zapošljavanje, školske uprave, lokalne samouprave... Od tada više puta su predstavnici državnih i gradskih vlasti isticali da je način na koji je raseljeno ovo naselje primer drugima, a da su raseljeni građani zadovoljni uslovima u kojima žive. Pored ovog primera u Srbiji postoje opštine koje su verovatno i uspešnije sprovele raseljavanje Roma i omogućili njihovu odgovarajuću integraciju – Apatin, Kula, Surčin.

Standarde koji su ustanovljeni trebalo bi primeniti i ako je moguće unaprediti  boljim rešenjima prilikom svakog drugog raseljavanja sličnih naselja. Na to upućuju, ne samo potvrđene međunarodne konvencije i ugovori, već i obaveze lokalnih samouprava da omoguće poštovanje ljudskih prava u konkretnim situacijama. Pomenuti primer „Gazele“ upućuje na to da slamovi i njihovi žitelji ne mogu biti prepreka postizanju dobrobiti svih, odnosu razvoju putne, komunalne, privredne i druge infrastrukture, ali i na to da nisu „nerešivi“ problemi čije rešenje se odlaže u nedogled.

 

18.oktobar 2011.

Razgovor o pravu na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina


Izmene Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama iz 2010. godine nisu u potpunosti uredile ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na ravnopravnu službenu upotrebu njihovih jezika i pisama. Pritužbe koje je Zaštitnik građana primio u proteklom periodu i problemi  s kojima su se suočili, kako građani, tako i nadležni organi u vezi s primenom Zakona o službenoj upotrebi jezika uslovili su da Ombudsman pripremi mišljenje u vezi s izmenama Zakona. O Zaštitnik građana je organizovao sastanak na kome su pored članova Saveta za nacionalne manjine Zaštitnika građana učestvovali i predstavnici nacionalnih saveta rusinske, hrvatske, bošnjačke, bugarske, mađarske, slovačke i rumunske nacionalne manjine, Pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, predstavnici Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodina, i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

 

18. oktobar 2011.

IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA I NA ĆIRILICI

Gradska uprava u Novom Pazaru je nakon Preporuke Zaštitnika građana otklonila uočene propuste i obezbedila da se građanima izvodi iz matičnih knjiga izdaju i na ćirilici, a pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine na dvojezičnim obrascima – na srpskom i na bosanskom.

Zaštitnik građana poziva i ostale višeetničke jedinice lokalne samouprave u Srbiji koje nisu obezbedile primenu zakona i uvele jezike nacionalne manjine u službenu upotrebu da to učine i omoguće službenu komunikaciju sa građanima, pripadnicima nacionalnih manjina, na njihovim jezicima i pismima.

S druge strane, nadležni državni organi bi trebalo da obezbede punu i nesmetanu službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na celoj teritoriji zemlje, kao i učenje srpskog jezika u školama na način koji obezbeđuje svoj deci društvenu i profesionalnu integraciju. Na područjima na kojima tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina potrebno je podsticati da se u školama uče i njihovi jezici i na taj način unapređuje međuetničko razumevanje.

 

12. oktobar 2011.

DEVOJČICA UPISANA U ŠKOLU TEK NAKON POSTUPKA KOJI JE VODIO ZAŠTITNIK GRAĐANA

Medicinska škola u Vranju upisala je u prvi razred devojčicu romske nacionalnosti tek nakon postupka koji je Zaštitnik građana vodio pred Ministarstvom prosvete i nauke. Naime, iako je ispunjavala kriterijume za upis po programu mera afirmativne akcije predviđenih za srednjoškolce romske nacionalnosti, devojčica nije bila upisana u željenu školu jer rešenje o upisu, koje priprema Ministarstvo prosvete, Medicinska škola nije primila do 12. oktobra. Vodeći postupak u vezi s ovim propustom Zaštitnik građana je utvrdio da postoje propusti u vezi s organizovanjem i primenom mera afirmativne akcije prilikom upisa u srednje škole i u vezi s tim pripremiće odgovarajuće preporuke nadležnim ministarstvima – Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvu prosvete i nauke.

 

10.-11. oktobar 2011.

Opštine Kula i Apatin primeri dobre prakse u vezi sa unapređenjem položaja Roma


Imajući u vidu, saznanja Zaštitnika građana o primerima dobre prakse opština Kula i Apatin u vezi unapređenjem položaja Roma, zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić razgovarao je sa predsednikom opštine Kula Svetozarom Bukvićem i predsednikom opštine Apatin Živoradom Smiljanićem i njihovim saradnicima. Predsednik opštine Kula Svetozar Bukvić je objasnio da je, opština kao model rešavanja stanovanja Roma koji su živeli u izuzetno teškim uslovima u romskom naselju u selu Sivac, izabrala da nelegalno i neuslovno naselje ukloni, a da stanovnicima, kupi domaćinstva u različitim delovima sela. Rešavanju problema raseljavanja doprineo je i Centar za socijalni rad koji je utvrdio socijalni status svakog domaćinstva u bivšem naselju. Prilikom određivanja kriterijuma i prioriteta za dodelu domaćinstva porodici uziman je i podatak da li deca redovnu pohađaju školu.

U opštini Apatin primenjen je drugačiji model rešavanja ovog pitanja, imajući u vidu da u romskom naselju, na periferiji opštine, živi oko četiri hiljade ljudi. Predsednik opštine Apatin Živorad Smiljanić je istakao da je opština oduvek vodila računa o romskoj populaciji i da je socijalna integracija Roma u društvu i ranije bila na visokom nivou. Takođe, on je istakao da je opština u romskom naselju sanirala sve kuće koje nisu ispunjavale minimum uslova stanovanja, uvela vodu i struju i asfaltirala ulice. U naselju je izgrađana ambulanta u kojoj četiri sata dnevno dežura lekar, kao i vrtić u kom se organizuje produženi dnevni boravak.

Nakon obilaska romskih naselja, zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić naveo je da su ove opštine pronašle održive modele rešavanja i unapređenja položaja Roma i da oba modela mogu biti primeri koji će sve ostale opštine slediti u rešavanju socijalno-ekonomskih problema Roma.

 

07. oktobar 2011.

Na poziv gradske samouprave grada Vršca i Etnografskog instituta, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić govorio je na konferenciji posvećenoj etničkim granicama

Na poziv gradske samouprave grada Vršca i Etnografskog instituta, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić govorio je na konferenciji posvećenoj etničkim granicama. Na konferenciji u čijem radu učestvuju stručnjaci iz regiona i Srbije bilo je reči o položaju autohtonih manjina, integraciji Roma i merama koje države preduzimaju kako bi uredile ova pitanja. Zamenik Zaštitnika građana je govorio o problemu institucionalnog priznavanja posebnih prava nacionalnih manjina i njihovom odnosu prema konceptu zaštite individualnih ljudskih prava.

 

29. septembar 2011.

Učešće Zamenika Zaštitnika građana na konferenciji „Evropske dobre prakse – sredstvo javnog zagovaranja u Srbiji“

 

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić, učestvovao je na konferenciji „Evropske dobre prakse – sredstvo javnog zagovaranja u Srbiji“ koju je organizovala nevladina organizacija „Praxis“ sa partnerskim organizacijama Hajnrih Bel fondacijom, Regionalnim centrom za manjine i Dokukinom. U radu konferencije učestvovali su eksperti iz zemalja Evropske unije i domaći stručnjaci.  U diskusiji, posebna pažnja posvećena je problemima sa kojima se suočavaju  pripadnici romske populacije u pogledu uživanja prava na pravni subjektivitet i prava na adekvatno stanovanje.

 

 

28. septembar 2011.

Radni sastanak sa ekspertom UN OHCHR-a

Stručna služba Zaštitnika građana uz podršku agencija Ujedinjenih nacija organizovala je radni sastanak sa Klodom Kanom (Claud Cahn), savetnikom za ljudska prava UN OHCHR-a u Moldaviji. U radu sastanka učestvovali su Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić, UN Savetnica za ljudska prava u Srbiji Marija Rauš, UNDP Programski koordinator, Jelena Tadžić, predstavnici službe Zaštitnika građana i nacionalni eksperti za oblasti stanovanja, zdravlja, zapošljavanja, obrazovanja, readmisije i diskriminacije. Zamenik Zaštinika građana predstavio je aktivnosti Zaštitnika građana na unapređenju položaja Roma i istakao značaj saradnje i razmene iskustava drugih zemalja u vezi ove teme.

Klod Kan je stručnjak za razvijanje metodologija, politika i mera za unapređenja ljudskih prava i položaja Roma, a više godina je bio direktor Evropskog centra za prava Roma. Trenutno radi kao savetnik za ljudska prava UN OHCHR-a u Moldaviji. U svom izlaganju, Klod Kan je predstavio iskustva nacionalnih institucija za ljudska prava u Češkoj, Mađarskoj i Švedskoj u unapređenju prava Roma, kao i konkretne primere za poboljšanje položaja najbrojnije nacionalne manjine u Evropi. Diskusiju koja je usledila, obeležila su pitanja u vezi sa rezultatima Dekade Roma i daljim koracima, mogućim merama za unapređenje, kao i o odgovornosti javne vlasti da se aktivnije uključi u rešavanje ovog pitanja.

Download / Preuzimanja: Agenda


27. septembar 2011.

Predstavljen prvi Srpsko-romski rečnik

Predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana prisustvovali su predstavljanju prvog Srpsko-romskog rečnika, autora Bajrama Halitija,  koji je organizovan povodom Dana evropskih jezika u Domu Narodne skupštine. O značaju ovog Rečnika i njegovom doprinosu u mnogim sferama javnog i privatnog života, govorili su Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine, Jovan Damjanović, narodni poslanik, Milica Lilić-Jeftimijević, potpredsednica Udruženja književnika i Zoran Kolundžija, izdavač. O radu na samom Rečniku, njegovom sadržaju i njegovoj svrsi, govorio je i autor Bajram Haliti.

 

27. septembar 2011.

Utvrditi motiv i kazniti počinioce

Zamenik zaštitnika građana i zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina dr Goran Bašić i Eva Vukašinović obišli su juče prostorije Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor” u Novom Sadu, koji je prethodnog vikenda bilo meta vandala.

Uprava i osoblje „Petefija” saopštili su da ovo nije prvi slučaj da vandali oštećuju imovinu ovog centra, te da su grafiti na njegovim zidovima, kao i na okolnim privatnim kućama, već odavno uobičajena pojava na koju danas malo ko obraća pažnju.

Zamenik zaštitnika građana Srbije dr Goran Bašić izjavio je da je važno da nadležni organi utvrde motiv vandalizma.

- Manji je problem ako se ustanovi da je ovo delo vandala - rekao je Bašić, ističući da je mnogo gore ako se utvrdi da je reč o ksenofobiji.

 

24. septembar 2011.

Učešće Zaštitnika građana na promociji knjige „Zaustavljeni proces ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji“

U organizaciji Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, 24. septebra 2011. godine u Novom Pazaru promovisana je knjiga „Zaustavljeni proces ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji“. Na poziv organizatora, promociji knjige prisustvovali su i predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana. Na promociji su pored   predstavnika Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, koji su govorili o problemima u ispunjavanju Ustavnih i zakonom garantovanih prava pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, govorili i predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana o pritužbama  građana, postupcima kontole zakonitosti i pravilnosti rada organa uprave koji su u toku i preporukama upućenim nadležnim organima, a u cilju ostvarivanja u punoj meri, zaštiti i unapređenju individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka.

 

23.-24. septembar 2011.

Generalna skupština Evropskog instituta ombudsmana održana

u Novom Sadu


Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, 23. i 24. septembra održana je Generalna skupština Evropskog instituta ombudsmana (EOI - European ombudsman institute) na kojoj su učestvovali predstavnici četrdeset pet zemalja. Učesnicima se u ime Zaštitnika građana Republike Srbije obratio njegov zamenik dr Goran Bašić koji je naglasio da problemi i izazovi s kojima se suočavaju građani u različitim delovima savremene Evrope iziskuju da institucije ombudsmana  još istrajnije insistiraju na zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava. Razmena iskustava i saradnja među evropskim ombudsmanima je način da rad ovih institucija bude efikasniji, a praksa primerena kako zaštiti ljudskih prava, tako i unapređenju „dobre uprave“ bilo na nacionalnim nivoima, bilo na nivou institucija EU. Pored zasedanja Generalne skupštine na kojoj je za predsednicu Instituta izabrana ombudsmanka Južnog Tirola, Burgi Folgler, a za jednog od potpredsednika, prof. dr Dragan Milkov, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, održana je i rasprava na kojoj je bilo reči o praksi i problemima regionalnih ombudsmana u Italiji, Rusiji, Srbiji.

 

16. septembar 2011.

Na sastanku koji je održan u Stručnoj službi Zaštitnika građana, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa predstavnicima Ministarstva prosvete i nauke. Sastanku su prisustvovali pomoćnici ministra mr Želimir Popov i Vesna Fila, rukovodilac sektora za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje mr Zoran Kostić i sekretar Ministarstva Željka Knežević.

Na sastanku je razgovarano o predmetima i postupcima koji su u toku i preporukama upućenim ovom Ministarstvu, kao i načinu i potrebi uspostavljanja i unapređenja saradnje ova dva organa, ostvarivanja kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja i verske nastave.

 

07. septembar 2011.

Zamenik Zaštitnika građana razgovarao sa predstavnicima Ministarstva zdravlja u vezi sa položajem zdravstvenih medijatorki

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa pomoćnicom ministra zdravlja dr Dubravkom Šaranović Racić u vezi sa radom i statusom zdravstvenih medijatorki. Napori koje je Ministarstvo zdravlja uložilo nastojeći da unapredi zdravstvenu zaštitu Roma imaće trajni značaj ukoliko se taj problem sistemski uredi, odnosno ukoliko Romima postanu dostupni svi oblici i sve institucije  zdravstvene zaštite koji su dostupni većini građana Srbije. Suzbijanje predrasuda i eliminisanje diskriminacije prema Romima su, uz povećanje zdravstvene prosvećenosti, te izgradnja i unapređenje alternativnih i dopunskih načina prevencije bolesti i njihovog lečenja, uslovi unapređenja zdravlja zdravstveno zapuštenog stanovništva među kojima je najviše Roma.

 

06. septembar 2011.

Zaštitnik građana reagovao na propuste u vezi sa Popisom stanovništva

Nakon što je uputio preporuku Republičkom zavodu za statistiku da preduzme dodatne i hitne mere kako bi obezbedio da u područjima gde žive pripadnici nacionalnih manjina bude dovoljno popisivača koji govore njihov maternji jezik, Zaštitnik građana je nastavio  da prati dešavanja u vezi sa izborom popisivača i instruktora na području u kojima u većem broju žive pripadnici nacionalnih manjina.

Na osnovu  pritužbi građana koje su primiljene nakon upućene preporuke, Zaštitnik građana je došao  do saznanja da u opštini Ada, posebno  u mesnoj zajednici Mol, prilikom izbora popisivača nije uzeto u obzir znanje mađarskog jezika koji je u službenoj upotrebi na teritoriji te opštine.

U vezi sa tim, Zaštitnik građana se imajući u vidu značaj Popisa za nacionalne manjine,   obratio Republičkom zavodu za statistiku i zatražio obaveštenje u vezi sa navodima iz pritužbi o  nepravilnostima prilikom izbora popisivača u mesnoj zajednici Mol, kao i o  kriterijumima koji su se primenjivali  u izboru popisivača na teritoriji na kojoj u značajnom broju žive pripadnici nacionalne manjine.

 

06. septembar 2011.

Saradnja Zaštitnika građana sa Kancelarijom za evropske integracije

U okviru aktivnosti Zaštitnika građana na unapređenju položaja Roma i povećanju vidljivosti problema romske populacije, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić održao je sastanak sa direktorkom Kancelarije za evropske inetegracije Milicom Delević. Zamenik Zaštitnika građana je istakao da je rešavanje i unapređenje položaja Roma i uopšte unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji veoma značajno za što uspešnije ispunjavanje uslova za ulazak u Evropsku uniju. Takođe, istaknuto je da Republika Srbija podržava i sprovodi aktivnosti Evropske komisije u vezi sa inkluzijom Roma kroz učešće u Dekadi Roma i nastoji da stvori mehanizme za razvoj koherentne i sveobuhvatne politike prema Romima.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije pozdravila je napore Zaštitnika građana na pronalaženju rešenja za bolje uslove života Roma u Srbiji i istakla da će Kancelarija za evropske integracije pružiti sve vrste podrške ovoj aktivnosti, uključujući i aktivno učešće.

 

01. septembar 2011.

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao sa predstavnicima Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjineZamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa predsednikom Izvršnog odbora Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Esadom Džudževićem i članovima Saveta o ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju bošnjačke nacionalne manjine. S obzirom da je Savet pritužbom ukazao na problem ostvarivanja ovih prava, zamenik Zaštitnika građana ih je informisao o toku postupka.

 

01. septembar 2011.

Blizu rešenja za romsko naselje „Blaževo“ u Novom Pazaru

Imajući u vidu izuzetno loše uslove života, težak socijalno-ekonomski položaj Roma u naselju “Blaževo” u Novom Pazaru, koji su predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana utvrdili u prethodnoj poseti ovom naselju (1.aprila 2011.) Zaštitnik građana je koristeći svoje posrednička ovlašćenja inicirao zajednički sastanak sa gradonačelnikom Novog Pazara dr Mehom Mahmutovićem i direktorom Uprave za ljudska i manjinska prava Nenadom Đurđevićem.

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić je istakao da je u prethodnoj poseti romskom naselju „Blaževo“ uočena velika nehigijena i pojava zaraznih bolesti izazvanih neuvođenjem vode i struje u naselje. S obzirom da Zaštitnik građana sprovodi istraživanje Strategije za unapređenje položaja Roma i njene efekte na Rome u naseljima, cilj ovog sastanka je bio da se pronađe rešenje za težak položaj Roma u ovom naselju. Predlog Zaštitnika građana prihvatili su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i grad Novi Pazar koji će već tokom jeseni nastojati da reše problem snabdevanja vodom u naselju, izgrade dva javna kupatila, asfaltiraju put i druge infrastrukturne sanacije kako bi se obezbedio minimum uslova života.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom i direktorom Uprave za ljudska i manjinska prava, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić sa saradnicama posetio je romsko naselje „Blaževo“. Ovom prilikom među stanovnicima naselja sprovedena je anketa o uslovima stanovanja, obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i diskriminaciji Roma.

 

17.-19. avgust 2011.

Stručna služba Zaštitnika građana organizovala prijem pritužbi u romskim naseljima u Bojniku, Leskovcu i Vranju


S ciljem prikupljanja podataka o broju lica romske nacionalnosti koji ne poseduju lična dokumenta i informacija o razlozima zbog kojih ne ostvaruju pravo na lična dokumenta ili to pravo otežano ostvaruju, predstavnice Stručne službe Zaštitnika građana primale su pritužbe građana u romskom naselju „Oranska mahala“ u Bojniku, romskom naselju u selu Crkvica, naselju Podvorce u Leskovcu, Gornjoj čaršiji i Ciganskom Ritu u Vranju i romskom naselju u selu Pavlovac. Pored prijema pritužbi građana, održani su sastanci sa gradskim vlastima, predstavnicima policijskih uprava i predstavnicima romske zajednice.

Prijem pritužbi u romskim naseljima organizovan je da se okvirno utvrdi stanje na terenu i nakon toga pripremi mišljenje i preporuka o tome šta je potrebno preduzeti od strane državnih organa kao i da li je potrebno i u kom pravcu menjati postojeće propise koji regulišu materiju matičnih knjiga i evidenciju građana.

 

17. avgust 2011.

PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA REPUBLIČKOM ZAVODU ZA STATISTIKU U VEZI S UPOTREBOM JEZIKA NACIONALNIH MANjINA TOKOM SPROVOĐENjA POPISA STANOVNIŠTVA 2011. GODINE

Zaštitnik građana je nakon postupka koji je vodio po pritužbi Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine uputio preporuku Republičkom zavodu za statistiku u kojoj iznosi mišljenje da Zavod nije preduzeo mere kako bi prilikom obavljanja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine u Republici Srbiji, na područjima na kojima u većem broju žive pripadnici nacionalnih manjina, bilo angažovano dovoljno instruktora i popisivača koji govore jezik nacionalnih manjina. Ukoliko Zavod hitno ne preduzme dodatne mere kako bi se ovaj nedostatak otklonio to će se negativno odraziti na puno ostvarivanje prava koje su Ustavom i zakonima Republike Srbije garantovana pripadnicima nacionalnih manjina.

Preporukom Zaštitnik građana zahteva da Republički zavod za statistiku neposredno preduzme hitne dodatne aktivnosti, koje uključuju i posebno pozivanje građana koji vladaju jezikom nacionalne manjine da se prijave na konkurs i da primeni mere afirmativne akcije pri odabiru popisivača i instruktora, da bi u popisnom sastavu bila postignuta potrebna zastupljenost popisivača koji govore manjinski jezik zastupljen na određenom području. Zaštitnik građana smatra da je neophodno da Zavod obezbedi i neposrednu komunikaciju popisivača sa popisnom komisijom kako bi  bilo omogućeno ispitanicima - pripadnicima nacionalnih manjina da ako žele da tokom sprovođenja popisa komuniciraju sa popisivačem na svom maternjem jeziku to mogu i praktično da ostvare. Najzad, u budućem radu Republički zavod za statistiku će nastaviti da razvija i primenjuje konkretne mere koje obezbeđuju ostvarivanje svrhe ustavnih garancija manjinskih prava, kao i principa dobre uprave u praksi, istaknuto je u Preporuci Zaštitnika građana.

Činjenici da je ostvarivanje velikog broja prava, koje Ustav i zakoni Republike Srbije garantuju pripadnicima nacionalnih manjina, uslovljeno procentom njihove zastupljenosti u strukturi stanovništva. Tako je na osnovu zahteva da pripadnici nacionalne manjine učestvuju u određenoj srazmeri odredbom člana 11. stav 2. Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama (''Sl. glasnik RS'', br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 30/2010) utvrđena obaveza jedinice lokalne samouprave da svojim statutom uvede u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenta pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva. Osim toga, na osnovu odredbe člana 11. stav 7. istog Zakona pripadnici nacionalnih manjina čiji broj u ukupnom stanovništvu Republike Srbije dostiže najmanje 2% prema poslednjem popisu stanovništva mogu se obratiti republičkim organima na svom jeziku i imaju pravo da dobiju odgovor na tom jeziku. Štaviše, pripadnici nacionalnih manjina čiji broj u ukupnom stanovništvu Republike Srbije ne dostiže 2% prema poslednjem popisu stanovništva mogu se obratiti republičkim organima na svom jeziku i imaju pravo da dobiju odgovor na tom jeziku preko jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik te nacionalne manjine u službenoj upotrebi, pri čemu jedinica lokalne samouprave obezbeđuje prevođenje i snosi troškove prevođenja dopisa upućenog republičkom organu i odgovora tog organa. Na zahtevu određenog procenta pripadnika nacionalne manjine  zasniva se i odredba člana 98. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl. glasnik RS'', br. 129/2007) prema kojoj u nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, smatraju se jedinice lokalne samouprave u kojima pripadnici jedne nacionalne manjine čine više od 5% od ukupnog broja stanovnika ili svih nacionalnih manjina čine više od 10% od ukupnog broja stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji, što je uslov za osnivanje Saveta za međunacionalne odnose. Slično tome, odredba člana 115. stav 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (''Sl. glasnik RS'', br. 72/2009) predviđa da se sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije raspoređuju tako da se 30% raspoređuje u jednakim iznosima svim registrovanim nacionalnim savetima u Republici Srbiji, a ostatak sredstava (70%) srazmerno broju pripadnika određene nacionalne manjine koju nacionalni savet predstavlja, kao i ukupnom broju ustanova te nacionalne manjine u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma i obimu aktivnosti tih ustanova, dok odredba stava 5. istog člana propisuje da se sredstva koja se obezbeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave raspoređuju, u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, nacionalnim savetima koji predstavljaju nacionalne manjine koje u stanovništvu jedinice lokalne samouprave dostižu najmanje 10% od ukupnog stanovništva ili nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Na osnovu svega vidljivo je da samo na osnovu rezultata popisa koji daje tačne i potpune podatke pripadnici nacionalnih manjina mogu da postave zahteve za ostvarivanjem svojih prava.

 

11. avgust 2011.

Saradnja Zaštitnika građana sa Kancelarijom za inkluziju Roma i Savetom za integraciju Roma AP Vojvodine


Nastavljajući sa aktivnostima na unapređenju položaja Roma, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić održao je radni sastanak u Novom Sadu sa direktorom Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine Duškom Jovanovićem i predsednikom Saveta za integraciju Roma AP Vojvodine Petrom Nikolićem.

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić je istakao da Zaštitnik građana radom u romskim naseljima pokušava da približi ovu instituciju Romima, imajući u vidu mali broj pritužbi koje je Zaštitnik građana primio od Roma. Takođe je istakao da je saradnja sa Kancelarijom za inkluziju Roma i Savetom za integraciju Roma APV veoma važna kako bi se identifikovali problemi građana koji žive u romskim naseljima. Na sastanku je dogovorena dalja saradnja i razmena informacija o položaju romske nacionalne manjine. Direktor Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine i predsednik Saveta za integraciju Roma APV predstavili su dosadašnje aktivnosti Kancelarije i Saveta na unapređenju položaja Roma i pozdravili dogovorenu saradnju.

 

11. avgust 2011.

Organizovan dodatni prijem pritužbi u romskom naselju „Veliki rit“ u Novom Sadu

Stručna služba Zaštitnika građana organizovala je dodatni prijem pritužbi za građane romskog naselja „Veliki rit“ u Novom Sadu, nakon što je u prethodnoj poseti utvrdila da se veliki broj stanovnika ovog naselja suočava sa problemom sa ličnim dokumentima. Prijem pritužbi održan je u Mesnoj zajednici Vidovdansko naselje, dok je deo Stručne službe primao pritužbe  u „Velikom ritu“. Ostvaren je veliki broj kontakata sa građanima, a primljeno je devet pritužbi.

Građani su se požalili da uglavnom ne poznaju procedure za dobijanje ličnih dokumenata, kao i to da zbog materijalne situacije ne mogu da putuju do opštine u kojoj su rođeni kako bi izvadili izvod iz matične knjige rođenih. Ovaj problem se posebno odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. Takođe je uočeno da određeni broj Roma iz ovog naselja poseduje izvode u koje nije upisan jedinstveni matični broj građana.

 

5. avgust 2011.

Rad Zaštitnika građana u romskom naselju „Veliki rit“ u Novom Sadu


Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa stanovnicima romskog naselja „Veliki rit“ u Novom Sadu i sa Timom za rad u romskim naseljima primao je pritužbe građana iz kojih je uočeno da se Romi i dalje suočavaju s problemima koji se odnose na dobijanje ličnih dokumenata. Rad u naselju organizovan je u saradnji sa direktorom Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine Dušanom Jovanovićem.

S obzirom da je u oviru rada u romskom naselju utvrđen veliki broj lica sa problemom sa ličnim dokumentima Zaštitnik građana će 11. avgusta 2011. godine u periodu od 17 do 20 časova organizovati prijem pritužbi u Mesnoj zajednici Vidovdansko naselje,  ulica Jovana Andrejevića  2a, Novi Sad.

Download / Preuzimanja: Izveštaj

 

3. avgust 2011.

Učešće zamenika Zaštitnika građana na konferenciji povodom inicijative za uključivanjem Roma u obrazovanje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić učestvovao je na konferenciji na temu „Inkluzija Roma u obrazovanju iz okvira Ministarstva unutrašnjih poslova i uključivanje u pripreme i sprovođenje Strategije lokalne bezbednosti“, koju su organizovali Odbor za međunacionalne odnose opštine Sečanj i Policijska uprava Zrenjanin. Konferencija je organizovana sa ciljem ostvarivanja bolje komunikacije i saradnje romske nacionalne manjine sa pripadnicima MUP-a, kao i uključivanja Roma u školovanje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.

U obraćanju učesnicima, zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić je istakao da se Banat često u javnosti pominje zbog međunacionalnih incidenata, kao i to da je incident u selu Jabuka iz 2010. godine kada je lokalno stanovništvo htelo da linčuje Rome, jasan primer da se mora delovati preventivno. Zamenik Zaštitnika građana je pozdravio ovu inicijativu Odbora za međunacionalne odnose i Policijske uprave Zrenjanin i naglasio da će Zaštitnik građana i dalje pratiti položaj Roma i predlagati mere za unapređenje.

 

28. jul 2011.

Rad Zaštitnika građana
u romskim naseljima “Sever” ,“Brezonik” i “Stari Centar” u Boru

Nastavljajući sa radom u romskim naseljima Zaštitnik građana organizovao je prijem pritužbi u romskim naseljima „Sever“, „Brezonik“ i „Stari Centar“ u opštini Bor. Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa građanima i upoznao ih sa nadležnostima Zaštitnika građana i načinima kako da mu se prituže. U razgovoru sa građanima ovih naselja uočeno je da građani, pored ostalog, imaju i probleme u vezi sa dobijanjem ličnih dokumenata, što je najčešće prouzrokovano nepoznavanjem načina kako da ostvare ova prava. O mogućnosti unapređenje položaja Roma u Boru, zamenik Zaštitnika građana je razgovarao sa koordinatorom za pitanje manjina opštine Bor, pedagoškim asistentima, predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i romskim nevladinim organizacijama.

Download / Preuzimanja: Izveštaj

 

29.jul.2011.

Građani Bora lakše do Zaštitnika građana

Zaštitnik građana je za četiri godine primio skoro deset hiljada pritužbi građana, dok je iz Bora stiglo svega 50 pritužbi. To ne znači da u ovoj opštini ne postoje problemi u ostvarivanju prava građana, već da građani nisu dovoljno upoznati sa nadležnostima i značajem ove institucije. Zato se Bor nalazi među deset opština u kojima se pokreće program "Elektronski pristup Zaštitniku građana", rekao je zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić 29. jula na konferenciji za novinare u toj opštini.

Kako je rekao, građani Bora će od sada moći ponedeljkom i sredom od 13 do 15 časova iz lokalne Narodne biblioteke putem video komunikacije kontaktirati Stručnu službu Zaštitnika građana i podneti pritužbu na rad državnih oragana i javne uprave.

Zamenik predsednika opštine dr Žika Golubović je izrazio zadovoljstvo što se Bor našao među deset opština u kojima je pokrenut ovaj program, verujući, da će to omogućiti građanima lakši pristup instituciji ombudsmana. Takođe je dodao da će Skupština opštine u skorije vreme staviti na dnevni red izbor lokalnog Zaštitnika građana.

U toku dvodnevnog boravka u Boru, zamenik zaštitnika građana razgovarao je sa predstavnicima opštine i organa javne vlasti, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora o problemima u ostvarivanju prava građana. On je sa svojim saradnicima primao i pritužbe građana, a posebnu pažnju posvetio je pravima Roma.

 

24. jun 2011.

Građani Prijepolja lakše do Zaštitnika građana

Zamenik zaštitnika građana  dr Goran Bašić predstavio je danas na konferenciji za štampu u Matičnoj biblioteci "Vuk Karadžić" u Prijepolju program "Elektronski pristup Zaštitniku građana". Putem video linka i uz pomoć obučenih bibliotekara, građani Prijepolja biće u mogućnosti da utorkom i četvrtkom od 13 do 15 časova kontaktiraju zaposlene u Stručnoj službi Zaštitnika građana, iznesu svoje probleme i informišu se o načinu ostvarivanja svojih prava, naglasio je dr Goran Bašić.

On je izjavio da se građani Prijepolja, poput građana i iz drugih opština Srbije, najviše žale na povredu ekonomskih i socijalnih prava, ali da su zastupljene i pritužbe na povredu građanskih prava i prava građana na dobru upravu.

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović snažno je podržao program "Elektronski pristup Zaštitniku građana" i izrazio očekivanja da će moderniji način komunikacije sa građanima pomoći i predstavnicima organa javne vlasti da efikasnije obavljaju posao.

Na radnom sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave dr Goran Bašić je predstavio karakteristične slučejeve kršenja prava građana Prijepolja i ukazao na načine rešavanja problema građana. On je predstavio nadležnosti i ovlašćenja Zaštitnika građana i istakao potrebu da i organi javne vlasti ne samo informišu, već i stručno pomognu građanima da ostvare svoja prava. Uvođenjem video komunikacije sa Zaštitnikom građana, predstavnici lokalne samouprave dobiće stručnu pomoć i podršku u zaštiti prava građana, što upućuje na još tešnju saradnju sa institucijom Zaštitnika građana, zaključili su učesnici sastanka.

Predstavnici nevladinih organizacija iz Prijepolja istakli su podršku koju su do sada u svom radu dobijali od institucije Zaštitnika građana. Prema njihovim rečima veća vidljivost Zaštitnika građana u njihovoj opštini u znatnoj meri olakšaće i njihov rad u oblasti zaštite prava grupa građana koje predstavljaju.

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić tokom radnog dana u Prijepolju, zajedno sa saradnicama iz Stručne službe Zaštitnika građana, primao je pritužbe građana na rad organa javne vlasti.

 

23. jun 2011.


Građani Novog Pazara lakše do Zaštitnika građana

Građanima Novog Pazara od danas je omogućeno da putem video linka iz Gradske biblioteke „Dositej Obradović“, ponedeljkom i utorkom od 9 do 11. časova, stupe u kontakt sa zaposlenima u Stručnoj službi Zaštitnika građana, izjavio je na konferenciji za štampu zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić, predstavljajući program „Elektronski pristup Zaštitniku građana“. Ovaj savremeni metod komunikacije doprineće, u što je moguće kraćem roku, efikasnijem rešavanju problema građana i zaštiti njihovih prava. Na ovaj način, kako je naveo dr Goran Bašić, građani će biti bliži instituciji Zaštitnika građana.

Zamenik zaštitnika građana je istakao da su najčešće povrede prava na koje su ukazivali građani Novog Pazara spadaju u oblast ekonomskih i socijalnih pitanja, kao i kršenja načela dobre uprave.

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednica Skupštine Grada Novog Pazara Borka Jovanović je izjavila da lokalna samouprava podržava program „Elektronski pristup Zaštitniku građana“, ističuću do sada izuzetno saradnju sa dr Goranom Bašićem.

U toku radnog dana u Novom Pazaru zamenik zaštitnika građana  je održao sastanak sa predstavnicima Grada Novog Pazara i organa javne vlasti kako bi razmotrio dosadašnju i izneo predloge za unapređenje buduće saradnju. Osnovna tema razgovora odnosila se na pitanja zaštite prava raseljenih lica i rada administracije. Pored ovih pitanja, diskutovalo se o načinima ostvarivanja prava građana u domenu zaštite ekonomsko socijalnih pitanja, poput prava na rad, penzionu i socijalnu zaštitu, itd.

U razgovoru sa predstavnicima nevladinih  organizacija iz Novog Pazara ukazano je na najčešće probleme sa kojima su susreću u svom radu. Istaknuta je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa institucijom Zaštitnika građana,

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić tokom radnog dana u Novom Pazaru, zajedno sa saradnicama iz Stručne službe Zaštitnika građana, primao je pritužbe građana na rad organa javne vlasti.

 

22. jun 2011.

Seminar socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić i saradnici koji u Stručnoj službi  Zaštitnika građana prate stanje u vezi sa sprovođenjem Strategije za unapređenje položaja Roma i ostvarivanjem njihovih ljudskih prava učestvovali su na seminaru „Socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji“ koji su organizovali Vlada Republike Srbije i Evropska Komisija. Na seminaru je bilo reči o sprovođenju mera  za unapređenje položaja Roma predviđenih akcionim planovima u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, statusa povratnika po osnovu sporazuma o „readmisiji“ i lica koja nemaju lične dokumente. O sprovedenim merama i obavezama države i lokalnih vlasti govorili su potpredsednik Vlade Božidar Đelić, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović, direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić i Pjer Mirel, direktor Direktorijata C u Generalnom direktorijatu za proširenje Evropske komisije ali i predstavnici državne uprave i nevladinih organizacija.

 

06. jun 2011.

Rad Zaštitnika građana u romskom naselju Stara Rakovica

Nastavljajući sa praksom rada u romskim naseljima i aktivnostima na unapređenju položaja Roma, Tim Zaštitnika građana za rad u romskim naseljima posetio je naselje Stara Rakovica. Članice Tima Zaštitnika građana, razgovarale su sa građanima ovog naselja o problemima sa kojima se susreću, upoznale ih sa nadležnostima Zaštitnika građana i načinima kako mogu da zaštite prava pred ovim organom. Radom u romskim naseljima Zaštitnik građana ima za cilj da približi ovu instituciju Romima i pokuša da identifikuje problema sa kojima se suočavaju.

 

30. maj 2011.

Učešće zamenika Zaštitnika građana dr Gorana Bašića na seminaru Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić učestvovao je 26. i 27. maja 2011. godine. u Strazburu na seminaru Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope na kojem se raspravljalo o rasnoj diskriminaciji u oblasti zapošljavanja.  U radu seminara učestvovalo je preko pedeset predstavnika specijalizovanih institucija za ljudska prava iz različitih zemalja. Članovi Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije su istakli da nacionalne institucije za ljudska prava imaju veliki značaj u sprečavanju diskriminacije i unapređenju ljudskih prava, te da je neophodno jačati kapacitete i nezavisnost ovih institucija.

Download / Preuzimanja:  Izveštaj

 

19-21. maj 2011.

Zaštitnik građana organizovao je trodnevni seminar za predstavnike romskih nevladinih organizacija
Ečka

U okviru aktivnosti unapređivanja položaja Roma, Zaštitnik građana je uz podršku  Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) organizovao 19, 20 i 21 maja 2011. godine seminar za predstavnike romskih nevladinih organizacija u Lovačkom dvorcu „Kaštel“ u selu Ečka. U radu seminara učestvovalo je 20 predstavnika romskih nevladinih organizacija iz svih okruga u Srbiji i članice Tima Zaštitnika građana za rad u romskim naseljima. Ciljevi seminara na kojem su pored stručnjaka Zaštitnika građana govorili i Marija Rauš savetnica Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) i Nikola Duvnjak iz Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) bili su da podstakne saradnju romskih NVO i Zaštitnika građana u vezi s različitim pitanjima važnim za ostvarivanje i unapređenje ljudskih i manjinskih prava Roma i da se razmotre načini rada Tima Zaštitnika građana u romskim naseljima.

Download / Preuzimanja: Izveštaj

17. maj 2011.

Predstavnice Stručne službe Zaštitnika građana  prisustvovale su okruglom stolu „Regulisanje pitanja nacionalnih manjina na lokalnom nivou„ koji je održan 17. maja 2011. godine u organizaciji Savet Evrope. Na skupu je razgovarano o pravnom okviru kojim se uređuje ostvarivanje prava nacionalnih manjina u gradovima i opštinama, sa posebnim akcentom na osnivanje i rad saveta za međunacionalne odnose u jedinicama lokalne samouprave sa nacionalno mešovitim sastavom stanovništva. Nakon izlaganja i diskusije date su preporuke za poboljšanje propisa za regulisanje pitanja nacionalnih manjina na lokalnom nivou.

 

16. maj 2011.

Stručni sastanak Tima Zaštitnika građana za rad u romskim naseljima sa

ekspertom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava


Aktivnosti Zaštitnika građana u vezi sa unapređenjem ostvarivanja prava i položaja Roma nastavljene su sastankom Tima Zaštitnika građana za rad u romskim naseljima sa Bahramom Ghazijem, stručnjakom OHCHR-a za socijalna, ekonomska i kulturna prava i Marijom Rauš iz kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

U tročasovnoj diskusiji Bahram Ghazi je odgovarao na pitanja Tima Zaštitnika građana za rad u romskim naseljima iz oblasti primene međunarodnih standarda za socijalna, ekonomska i kulturna prava. Zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić istakao je značaj saradnje nezavisnih institucija kao što je Zaštitnik građana sa međunarodnim organizacija, imajući u vidu izazove i pritiske sa kojima se susreću, kao i potrebe podizanja kapaciteta.

 

10. maj 2011.

O sprovođenju Preporuke Zaštitnika građana i Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodina Ministarstvu unutrašnjih poslova koja se odnosi na unapređenje rada ovog organa u vezi s ostvarivanjem prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić je razgovarao sa Zoricom Kasaslicom Lončar, načelnicom Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova se prilikom izdavanja ličnih isprava na jezicima i pismima nacionalnih manjina svakodnevno suočava s problemima na koje ne može neposredno da utiče. Nastojeći da doprinesu potpunom ostvarivanju ovog prava koje je važno kako za lični identitet građana, tako i za zaštitu nacionalnog identiteta manjinske grupe Zaštitnik građana i Ministarstvo će razvijati različite oblike saradnje. Isticanje, u policijskim stanicama, obaveštenja, na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina, o pouci o načinu i postupku upisa ličnog imena u isprave na jezicima nacionalnih manjina doprineće efikasnijem ostvarivanju ovog prava.

 

Atina, 05. – 06. maj 2011.

Konsultativni sastanak Saveta Evrope u oblasti migracija

Zaštitnik građana učestvovao je na konsultativnom sastanku održanom u Atini 5-6 maja 2011.godine. u organizaciji Saveta Evrope i Grčkog Ombudsmana. Sastanku su prisustvovali predstavnici 20 zemalja, predstavnici UNHCR-a, Agencije za osnovna prava Evropske unije, kao i eksperti iz različitih nacionalnih i lokalnih organa vlasti. Na sastanku se razgovaralo o budućim aktivnostima Saveta Evrope u oblasti migracija (prava azilanata, integracija azilanata, neregularne migracije i interno raseljena lica).

Download / Preuzimanja: Izveštaj

 

05. maj 2011.

Promocija zbornika “Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije”

Goran Bašić, zamenik zaštitnika građana, govorio je na tribini povodom promocije zbornika “Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije”, koja je održana na Institutu društvenih nauka.

Zamenik zaštitnika građana je naveo da postoji potreba za uspostavljanjem konzistentne multikulturalne politike u ovom području, kao i potreba za pomirenjem etnokulturnih identiteta. Takođe, istakao je da je saradnja sa zemljama u regionu od posebnog značaja za rešavanje manjinskih pitanja.

 

05. maj 2011.

Aktivnosti Zaštitnika građana na projektu unapređivanja položaja Roma

U okviru aktivnosti na projektu unapređivanja položaja Roma, Goran Bašić, zamenik zaštitnika građana, razgovarao je sa Nenadom Đurđevićem, direktorom Uprave za ljudska i manjinska prava, i Slavicom Denić, državnom sekretarkom iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Zamenik zaštitnika građana je istakao da je Zaštitnik građana počeo sa radom u romskim naseljima u cilju identifikacije i rešavanja problema građana romske populacije.

 

21. april 2011.

U organizaciji Centra za istraživanje u politici „Argument“ u Prijepolju je 21.aprila 2011. održan okrugli sto o izbornim i političkim procesima u multikulturalnim sredinama. U radu okruglog stoja učestovovala je Violeta Ćorić načelnica Odeljenja za prava nacionalnih manjina Zaštitnika građana

U uvodnom izlaganju o ustavno pravnoj zaštiti, multikulturalizmu i položaju nacionalnih manjina, ukazano je i na značaj  izbornog modela  koji treba da obezbedi, posebno u višenacionalnim sredinama, odgovarajuću zastupljenost nacionalnih manjina i učešće u svim sferama javnog života i procesima donošenja odluka. Prof. dr Zorica Kuburić je u svom uvodnom izlaganju, govoreći o verskim zajednicama i verskoj distanci, ukazala na socijalnu distancu jugozapadne Srbije u poređenju sa centralnom Srbijom i Vojvodinom.

 

 

12. april 2011.

Počelo istraživanje Zaštitnika građana u oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić sa saradnicama prisustvovao je sastanku koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji je održan 12. aprila 2011. godine u Beogradu. U uvodnom izlaganju zamenik zaštitnika građana je upoznao predstavnike nacionalnih saveta da je Zaštitnik građana pokrenuo istraživanje u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u oblastima kulture i informisanja,  koje će se u više faza, realizovati u toku 2011. godine.

Na sastanku je istaknut značaj i dogovorena redovna saradnja nacionalnih saveta i Zaštitnika građana u svim fazama istraživanja, čiji je  cilj da se sagleda realno stanje i da li postojeći pravni okvir i mere koje primenjuju nadležni organi obezbeđuju sprovođenje kulturne politike, prava na informisanje, programa od posebnog značaja za nacionalne manjine, kao i zadovoljenje potreba građana pripadnika nacionalnih manjina u oblastima kulture i informisanja.

 

8.april 2011.

Učešće zamenika Zaštitnika građana na konferenciji

„Nacionalne manjine – između institucionalne potvrde i društvene nevidljivosti“

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić govorio je na konferenciji „Nacionalne manjine – između institucionalne potvrde i društvene nevidljivosti“ koju je organizovao „BIRN“ (Balkan Investigative Reporting Network). Pored zanmenika Zaštitnika građana u uvodnom delu konferencije govorili su i Pokrajinska ombudsmanka AP Vojvodina Aniko Muškinjo-Hajnrih, direktor Uprave za ljudska prava i nacionalne manjine Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava, Andor deli, pokrajinski sekretar za ušpravu propise i nacionalne manjine i Milovan Batak, zamenik Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. U diskusiji su učestvovali predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, manjinskih udruženja i političkih partija.

Goran Bašić je naglasio da, uprkos tome što je normativni osnov zaštite manjina usklađen s međunarodnim standardima i tome što se ne razlikuje bitno od prakse država u regionu, postoji mnogo prostora za njegovo unapređenje. To se odnosi na društvenu potrebu da se utvrdi strategija multikulturalnosti, odnosno da se odgovori na pitanje kakva politika multikulturalnosti je najprijemčivija našem društvu; tek nakon toga moguće je pravni osnov zaštite manjina uskladiti u funkcionalnu celinu; najzad postojeće norme jesu usklađene s međunarodnim standardima, ali često nisu međusobno povezane i prepreka su punom ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina.

 

POVODOM 8. APRILA - SVETSKOG DANA ROMA

Uobičajeno je da se povodom Međunarodnog praznika Roma 8. aprila organizuju svečanosti, okrugli stolovi, koncerti, da se sa simpatijama i naklonošću piše o Romima i lamentira nad njihovim patnjama. Značaj ovog dana, na koji je 1971. godine sazvan prvi Svetski kongres Roma je za pripadnike ovog naroda ogroman. Naši sugrađani Romi, su političkoj i kulturnoj emancipaciji romske zajednice dali upečatljiv doprinos i čini se da svečarska atmosfera nije nigde primerenija nego među Romima u Srbiji.

Međutim, čini se da je više povoda za zabrinutost i promišljanje o tome da li se položaj Roma u našoj zemlji kvalitetno promenio poslednjih decenija. U formalno pravnom i institucionalnom smislu napredak je očigledan – država je aktivan učesnik u regionalnoj inicijativi „Dekada Roma“, Narodna skupština je usvojila Strategiju integracije Roma, a Vlada RS je donela trinaest akcionih planova kojima se obavezala da će sprovoditi mere unapređenja stanja u različitim društvenim oblastima, ustanovljena su državna i pokrajinska tela koja se staraju o usvojenom programu, a lokalne samouprave razvijaju kapacitete za njegovu primenu.

U romskim naseljima situacija je bitno drugačija. „Blagodeti“ usvojenih mera teško dopiru do onih kojima su namenjene – Romima koji boluju od zaraznih bolesti, tuberkuloze, čiji životni vek je znatno kraći nego kod pripadnika ostalih etničkih grupa, čija deca ne pohađaju škole ne zbog toga što ih to ne zanima, nego zato što njihovi roditelji ne mogu da im obezbede osnovne životne uslove – vodu, struju, hranu, obuću... Prepreka tome je strukturno siromaštvo s kojima se stalno suočavaju i s kojim se ne mogu izboriti bez aktivne, planske, dobro osmišljene, organizovane i sprovedene državne politike eliminisanja njegovih uzroka. Primedbe da siromaštvo nije ekskluzivno i da ne pogađa samo Rome su delimično tačne, ali ne i prihvatljive, jer svi  objektivni pokazatelji ukazuju na to da je reč o etno-klasi, čiji pripadnici su „siromašniji od najsiromašnijih“. Boljitku Roma u nehigijenskim naseljima prepreka je i društvena neosetljivost za njihove patnje, predrasude i diskriminacija s kojima se suočavaju. Često, nebrigu, netoleranciju i nepravde koje im se čine ne prepoznaju kao takve, već kao uobičajeno ponašanje sugrađana! Ni institucije pred kojima bi trebalo da ostvare i zaštite svoja prava nisu im uvek naklonjene jer da jesu ne bi se dogodilo da se u dvadeset prvom veku govori o Romima koji nemaju dokumente, nikada nisu bili kod lekara, nikada se nisu školovali, nikada zaposleni... Šta više, ne postoje pouzdani podaci o tome koliko ih živi u Srbiji, ni koliko među njima je siromašnih.

Svečarska atmosfera 8. aprila njih će mimoići. Trebalo bi, a bilo bi i društveno odgovorno, da se zapitamo šta može svako od nas, bilo pojedinci, bilo institucije, da učini kako bi pomogao da se položaj ovih ljudi promeni. Nezavisno od toga, dužnost i obaveza institucija je da stvaraju društvene i druge uslove za suzbijanje strukturnog siromaštva kod Roma i eliminisanje predrasuda i diskriminacije prema njima. Tek u takvim uslovima svečanost 8. aprila će, među Romima sugrađanima, imati smisla.

Dr Goran Bašić, zamenik zaštitnika građana

 

05. april 2011.

Zaštitniku građana predstavljeni problemi građana u ostvarivanju prava u lokalnim samoupravama

Delegacija iz Bujanovca, Prijepolja i Subotice posetila je instituciju Zaštitnika građana u okviru radne posete državnim i međunarodnim institucijama u Beogradu, koja se realizuje u okviru programa „Regionalna akcija civilnog društva za podizanje svesti i tolerancije“, u organizaciji Udruženja građana Fraktal.

Tom prilikom su predstavnice Stručne službe Zaštitnika građana upoznale sagovornike sa radom i nadležnostima Zaštitnika građana i postupcima u vezi sa zaštitom i stanjem ljudskih i manjinskih prava.  Sagovornici su ukazali na probleme sa kojima se građani suočavaju u ostvarivanju svojih prava u lokalnim samoupravama iz kojih dolaze i posebno istakli probleme u vezi sa zapošljavanjem i primenom afirmativnih mera za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u državnim organima, ostvarivanjem prava građana romske nacionalnosti na lična dokumenta, zaštite prava pacijenata i u vezi sa  problemom nostrifikacije inostranih diploma stečenih na Kosovu i Metohiji, Makedoniji i Albaniji.

 

01. april 2011.

RAD ZAŠTITNIKA GRAĐANA U ROMSKOM NASELjU BLAŽEVO

Novi Pazar


Romsko naselje Blaževo je nehigijensko naselje koje se nalazi  na periferiji grada. U naselju živi 40 domaćinstava, odnosno oko 190 ljudi uglavnom raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Uslovi u kojima žive Romi u ovom naselju su izuzetno teški. Naselje nije asfaltirano, nema vode i struje, postoji problem sa izlivanjem kanalizacije. Vodu uzimaju sa obližnje česme ili skupljaju kišnicu. Kuće u naselju sagrađane su od čvrstog materijala, ali su u veoma lošem stanju. Svi stanovnici romskog naselja Blaževo su nezaposleni i žive od socijalne pomoći. Veliki deo stanovnika se izdržava prošenjem na ulici. Takođe, skupljaju papir i metal koji potom prodaju na otpadu.

Određeni broj dece je upisano u školu, međutim često propuštaju nastavu zbog nehigijenskih uslova u kojima  žive i nemogućnosti da čisti odu u školu. Takođe, ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, imaju problem sa zarazama koje prenose glodari. Određeni broj dece su izujedali pacovi.

Veliki broj dece u romskom naselju je zaraženo vaškama i šugom. Građani su se požalili da lekari koji su posetili romsko naselje nisu pregledali sve stanovnike nego samo jednu porodicu koja je zaražena šugom. Kao problem navode da lekari zaraženu porodicu nisu hteli da odvedu u bolnicu jer nemaju zdravstveno osiguranje, a to je prouzrokovalo da se zaraza proširi i na ostale stanovnike. U naselju živi veliki broj dece predškolskog uzrasta koji su posebno ugroženi nehigijenskim uslovima u ovom naselju. Novi Pazar nema sistematizovanu zdravstvenu koordinatorku što posebno ugrožava ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Romi iz naselja Blaževo imaju otežan pristup lokalnim institucijama i nemaju saznanja kako da ostvare svoja prava. Lokalna samouprava Novi Pazar ima usvojen lokalni akcioni plan za Rome, međutim građani ovog romskog naselja nisu obavešteni o tome.

U okviru „Dana Ombudsmana“ u Novom Pazaru, Zaštitnik građana je organizovao prijem pritužbi u romskom naselju Blaževo. Stručna služba Zaštitnika građana primila je pritužbe građana. Kao osnovni problem građani naselja naveli su neuvođenje vode što dovodi do nehigijenskih uslova života. Takođe su istakli spremnost da učestvuju u radovima uvođenja vode i struje kako bi ubrzali rešenje ovog egzistencijalnog problema.

Zaštitnik građana obilaskom i radom u romskim naseljima pokušava da približi ovu instituciju Romima i poveća dostupnost institucijama. Radom u romskim naseljima Zaštitnik građana ima nameru da identifikuje problema građana koji žive u romskim naseljima i nadležnim institucijama ukaže na propuste i moguća rešenja da se bar neki od egzistencijalnih problema romske populacije reše, imajući u vidu sveopšto siromaštvo Roma. U narednom periodu Zaštitnik građana će nastaviti sa radom i u drugim romskim naseljima.

Romsko naselje Blaževo, Novi Pazar

Download / Preuzimanja: Izveštaj romsko naselje Blaževo

 

31. mart i 1. april 2011.

DANI OMBUDSMANA

Novi Pazar

Zaštitnik građana organizovao je „Dane Ombudsmana“ u Novom Pazaru 31. marta i 1. aprila 2011. godine. Zaštitnik građana Saša Janković je, sa svojim zamenikom Goranom Bašićem, održao sastanke sa gradskim čelnicima, nevladinim sektorom i predstavnicima sindikata, a održana je i konferencija za novinare. Stručna služba Zaštitnika građana primala je pritužbe građana dva dana u Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“, a 1. aprila organizovan je prijem pritužbi u romskom naselju „Blaževo“.

Na sastanku sa gradonačelnikom gospodinom Mehom Mahmutovićem i predsednicom Skupštine gospođom Borkom Jovanović, Zaštitnik građana je istakao da građani Novog Pazara imaju iste probleme kao i ostali građani Republike Srbije i da  država mora da posveti više pažnje ovom multietničkom području. Zaštitnik građana je razgovarao je i sa načelnikom Policijske uprave gospodinom Draganom Terzićem.

U diskusiji sa predstavnicima petnaest nevladinih organizacija koje su aktivne  na području Novog Pazara Saša Janković je istakao da se najveći broj pritužbi iz ove regije i samog grada odnosi na ostvarivanje socijalno-ekonomskih prava. Takođe, je naglasio da je u Izveštaju Zaštitnika građana za 2010. godinu veliki deo posvećen socijalno-ekonomskim pravima. Zamenik zaštitnika građana Goran Bašić je istakao važnost saradnje sa nevladinim organizacijama, učesnicima predočio nadležnosti Zaštitnika građana, kao i načine saradnje sa ovom institucijom. Predstavnici NVO su istakli da se građani Novog Pazara suočavaju sa siromaštvom i nezaposlenošću, a posebno je uznemiravajuće da posao i sigurnost nemaju mladi.

U okviru Dana Ombudsmana, Zaštitnik građana organizovao je i okrugli sto sa predstavnicima sindikata. Zaštitnik građana Saša Janković je i na ovom sastanku istakao da se najveći broj pritužbi iz Novog Pazara Zaštitniku građana odnosi na probleme u vezi sa ostvarivanje prava na rad i da stoga Zaštitnik građana pažljivo prati situaciju i  da će preduzeti sve mere koju su u njegovoj nadležnosti kako bi doprineo da se prevaziđu ovi problemi.  Zamenik zaštitnika građana Goran Bašić je istakao da su radnici u loše sprovedenim privatizacijama oštećeni i da bi stoga država trebalo da nađe rešenje koje će obeštetiti radnike.

Stručna služba Zaštitnika građana primala je pritužbe građana u Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“ 31. marta i 1. aprila. Saradnici Zaštitnika građana razgovarali su sa velikim brojem građana Novog Pazara i primili 24 pritužbe. Nastavljajući sa praksom rada u romskim naseljima, prijem pritužbi građana organizovan je i u romskom naselju „Blaževo“. Zaštitnik građana posvećuje posebnu pažnju radu u romskom naselju, imajući u vidu da građanima romske populacije često nisu dostupne institucije i da nemaju saznanja kako da ostvare svoja prava. Zamenik zaštitnika građana je u razgovoru sa stanovnicima naselja Blaževo istakao da će Zaštitnik građana u okviru svojih nadležnosti  pokušati da doprinese rešavanju najvažnijih problema ovog romskog naselja.

Download / Preuzimanja: Izveštaj Novi Pazar

 

30. mart 2011.

RADNI DAN ZAŠTITNIKA GRAĐANA U SJENICI

Građanima Sjenice tranzicija je donela neizvesnost, pogoršanje životnog standarda i socijalnu nesigurnost. Umesto da podstakne privredni razvoj i stvori uslove za zapošljavanje radnika koji su ostali bez posla sprovedena privatizacija je izazvala suprotne efekte. Neizmirene obaveze ranijih poslodavaca i nemar javne uprave da potpuno i dosledno uredi ostvarivanje prava na osnovu rada dodatno su pogoršali položaj radnika. O ovome je bilo reči na sastanku zamenika Zaštitnika građana Gorana Bašića sa predstavnicima sindikata, građana i nevladinih organizacija u Sjenici.

Socijalni i ekonomski problemi najviše opterećuju građane Sjenice potvrđeno je i u razgovoru zamenika Zaštitnika građana sa predsednikom opštine Murizom Turkovićem i njegovim saradnicima. Lokalna samouprava nema kapacitet i resurse da podstakne privredni razvoj tako da bi zaustavljanje osiromašenja građana trebalo da bude predmet proaktivne politike institucija koje se bave regionalnim razvojem i smanjivanjem siromaštva.

Prijem pritužbi Stručne službe Zaštitnika građana izazvalo je pažnju Sjeničaka. Zaštitnik građana je primio osamnaest pritužbi, a razgovarano je sa skoro trideset građana.

 

25. mart 2011.

Realizovan trening za zaposlene u Stručnoj službi Zaštitnika građana

Zaštitnik građana već neko vreme prima pritužbe i u romskim naseljima jer je broj pritužbi koje podnose Romi nesrazmeran problemima s kojima se suočavaju. Nastojeći da rad prilagodi radu van sedišta i u specifičnim uslovima, sa pripadnicima grupe koja se suočava s diskriminacijom i strukturnim siromaštvom, Zaštitnik građana je organizovao trening za deo svoje Stručne službe. U radu treninga učestvovali su dr Rajko Đurić i Slavica Vasić koji su ukazali na položaj i specifične probleme Roma.

 

22. mart 2011.

Učešće dr Bašića u radu Konferencije o reformi izbornog zakonodavstva

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić učestvovao je u radu Konferencije o reformi izbornog zakonodavstva koju su organizovali Nacionalni demokratski institut (NDI) i Misija OEBS u Srbiji. Na Konferenciji je bilo reči o promenama i unapređenju izbornog sistema – modelu izbora, raspodeli mandata, finansiranju političkih partija, suzbijanju korupcije i najzad zastupništvu nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini.

U uvodnom izlaganju sesije posvećene predstavljanju manjina zamenik zaštitnika građana je ukazao da postojeći model pogoduje predstavljanju brojnih i politički organizovanih manjina, a da je svrha mera afirmativne akcije da se omogući da manjinske zajednice, koje nisu brojne i samim tim ne mogu biti uključene u političku utakmicu, dobiju određeni broj predstavničkih mandata. Takođe,  ukazao je da izbori za manjinske samouprave (nacionalne savete nacionalnih manjina) i izbori narodnih poslanika imaju sličnost samo u pogledu toga da se za oba tela, inače različitog položaja u političkom sistemu, članovi biraju na izborima. U tom smislu treba voditi računa da se u nacionalne savete biraju građani koji imaju nadležnosti utvrđene Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a da je položaj narodnih poslanika složeniji i da mandat vuku iz drugih izvora.

 

18. mart 2011.

Radni dan Zaštitnika građana u Jabuci

Nakon nereda i rasističkih napada na Rome polovinom juna 2010. godine, Zaštitnik građana je aktivno učestvovao u prevazilaženju tada duboko narušenih međunacionalnih odnosa i bezbednosti građana. Zaštitnik građana je tada istakao da sukob vršnjaka koji je tragično okončan, ne sme biti povod za kolektivnu osudu i linč Roma u Jabuci, već da počinilac zločina mora biti kažnjen u skladu sa zakonom

Devet meseci nakon toga zamenik zaštitnika građana je obišao Jabuku, razgovarao sa meštanima, Romima posebno, članovima Saveta mesne zajednice i ustanovio da su posledice rasizma još vidljive i da nije ostvarena puna bezbednost Roma koji se suočavaju sa otvorenom i prikrivenom diskriminacijom. Zamenik zaštitnika građana Goran Bašić je o stanju međunacionalnih odnosa u Jabuci razgovarao i sa gradonačelnicom Pančeva gospođom Vesnom Martinovićem, članovima Saveta za međunacionalne odnose SO Pančevo i zamenikom načelnika Policijske stanice. Uočeno je da su lokalne vlasti svesne da problem rasizma i nacionalne netrpeljivosti nije prevaziđen, ali i da se s tim ne mogu suočiti bez pomoći državnih organa. Na žalost, aktivan stav državnih organa na prevazilaženju postojećih problema sveo se na sudski postupak i povremene aktivnosti Ministarstva prosvete. Zabrinjavajući je stav predstavnika Policijske uprave koji su, uz iskazivanje predrasuda prema Romima, zastupali stav da je većina problema s kojima su se suočili u junu 2010. godine otklonjena.

Zaštitnik građana će o svojim zapažanjima obavestiti nadležne državne organe.

 

18. mart 2011.

Obeležen Dan džamija

Načelnica u Odeljenju prava manjina Zaštitnika građana Violeta Ćorić prisustvovala je  obeležavanju Dana džamija  koji je Islamska zajednica uvrstila  u svoj kalendar pre četiri godine kao podsećanje na noć kada su nakon martovskog napada na Srbe sa KIM, zapaljene Bajrakli džamije u Beogradu i Hadroviča džamije u Nišu.

Tim povodom je u Etnografskom muzeju održan održan prigodni program“Naši hramovi-naša amanet“ a potom i šetnja ulicama Beograda.Šetnju su predvodili muftija Muhamed Jusufspahić, episkop hvostanski Atanasije Rakita, beogradski rabin Isak Asije, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak.

 

17. mart  2011.

Porast broja  incidenata i pretnji upućenih nacionalnim manjinama

Predstavnici stručne službe Zaštitnika građana su povodom incidenta koji se desio 14. marta 2011. godine, kada je na fasadi kuće koordinatorke za romska pitanja ispisana poruka rasističkog i nacionalističkog sadržaja, posetili Zrenjanin. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova su ih obavestili o preduzetim merama kako bi se otkrili počinioci ovog krivičnog dela.

Istim povodom razgovor je obavljen i u kancelariji Zaštitnika građana grada Zrenjanina. Trajan Pankarićan, zamenik Zaštitnika građana zadužen za zaštitu prava nacionalnih manjina je ukazao da je broj incidenata i pretnji upućenih nacionalnim manjinama u porastu. U razgovoru je istaknut značaj preduzimanja efikasnih mera državnih organa, posebno pronalaženje i kažnjavanje počinioca.

 

16. mart 2011.

U vezi sa problemima sprovođenja Strategije za unapređenje položaja Roma, Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa članovima Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Zamenik Zaštitnika građana je istakao da je Zaštitnik građana započeo aktivnosti na unapređenju položaja Roma i da će posebna pažnja biti posvećena  oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstva, suzbijanja diskriminacije i povratku lica po osnovu sporazuma o readmisiji. Predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva istakli su da  podržavaju napore Zaštitnika građana, kao i to da su spremni da pruže sve relevantne podatke o položaju romske populacije.

 

15. mart 2011.

Konferencija o pripremi nacionalne strategije socijalnog stanovanja

Predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana prisustvovali su konferenciji „ Novi okvir socijalne stambene politike: kako graditi na temeljima koje će postaviti nacionalna strategija socijalnog stanovanja „ koja je 15 marta 2011. godine održana u Palati Srbija. Konferencija je održana sa ciljem da podrži i podstakne proces izrade Nacionalne strategije socijalnog stanovanja i Akcionog plana, a održana u organizaciji Grupe 484 i Programa za urbani razvoj, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Stalnom konferencijom gradova i opština i Asocijaciojom stambenih agencija. Na skupu je predstavljen predlog ciljeva  Nacionalne strategije socijalnog stanovanja i glavnih aktivnosti iz Akcionog plana. Nakon izlaganja i diskusije, na konferenciji je zaključeno: potrebno da Vlada usvoji Nacionalnu strategiju socijalnog stanovanja u što hitnijem roku,  izvršiti harmonizaciju propisa u ovoj oblasti,  kontinuirano sprovođenje politike socijalnog stanovanja kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, zbog značaja sprovođenja politike socijalnog stanovanja na lokalnom nivou, potrebna je podržati inicijativu za izmenu Zakona o lokalnoj samoupravi, kako bi se aktivnosti iz oblasti stanovanja prenele u izvornu nadležnost lokalne samouprave.

 

09. mart 2011.

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa predstavnicima UNICEF-a gospodinom Kevinom Birnom gospodinom Sinišom Đurićem u vezi sa aktivnostima Zaštitnika građana na projektu unapređivanja položaja Roma. Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić je istakao da će pažnja biti posvećena unapređivanju položaja romske dece kao posebno ugrožene socijalne grupe. Takođe je istaknut značaj približavanja institucije Ombudsmana građanima romske populacije, kao i prepoznavanja nadležnosti i načina kako da zaštite svoja prava pred ovim organom.

 

09. mart 2011.

Dr Goran Bašić zamenik Zaštitnika građana razgovarao je sa koordinatorom Kancelarije za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma gospodinom Ljuanom Kokom o dosadašnjim rezultatima sprovođenja Strategije i aktivnostima Zaštitnika građana i merama  u cilju poboljšanja položaja romske populacije. U razgovoru je istaknut značaj toga što Zaštitnik građana organizuje prijeme pritužbi u romskim naseljima i na taj način povećava dostupnost instituciji Ombudsmana građanima romske populacije.

 

04. mart 2011.

Učešće zamenika zaštitnika građana Gorana Bašića na okruglom stolu „Opštinski Saveti za međunacionalne odnose - podrška u osnivanju i radu“

Na okruglom stolu „Opštinski Saveti za međunacionalne odnose - podrška u osnivanju i radu“, održanom 4. marta 2011. godine u Beogradu, predstavljeni su rezultati projekta koje je Misija OEBS u Srbiji ostvarila u saradnji sa Centrom za istraživanje etniciteta u 2010. godini.

Obraćajući se učesnicima okruglog stola zamenik zaštitnika građana Goran Bašić je ukazao da je Ombudsman podržao ili učestvovao u ostvarivanju nekoliko projekata nevladinih i stručnih organizacija koji su bili posvećeni radu saveta za međunacionalne odnose, pratio rad ovih tela i da je uočio brojne propuste u njihovom radu i radu jedinica lokalne samouprave.

U vezi sa uočenim problemima Zaštitnik građana je doneo Preporuku koju je uputio jedinicama lokalne samouprave radi unapređenja položaja i rada Saveta i zaključio da njeno sprovođenje nije zadovoljavajuće. Nakon konsultacija sa stručnjacima i saznanja koje ima na osnovu neposrednog praćenja rada Saveta, Zaštitnik građana će predložiti nadležnom državnom organu promenu člana 98 Zakona o lokalnoj samoupravi uz koju će priložiti mišljenje. Na kraju, zamenik zaštitnika građana je naglasio da je položaj ovog tela posledica toga što uprkos razvijenoj ustavno-pravnoj zaštiti prava nacionalnih manjina nedostaje odgovarajuća strategija multikulturalnosti koja bi trebalo da poveže postojeće institucionalne mere, instrumente, aktivnosti u odgovarajuću celinu.

 

2. – 3. mart 2011. godine

RADNI DANI  ZAŠTITNIKA GRAĐANA  NOVOM PAZARU

Nastavljajući s praksom da neposredno radi u višeetničkim jedinicama lokalne samouprave zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić je sa saradnicima boravio u Novom Pazaru, gde je razgovarao sa čelnicima gradskih vlasti o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i problemima sa kojima se suočavaju građani Novog Pazara koji su se pritužbama obraćali Zaštitniku građana. Gradonačelnika gospodina Mehu Mahmutovića i predsednicu skupštine grada Borku Jovanović, zamenik Zaštitnika građana je obavestio da se većina postupaka koje ovaj Organ vodi po pritužbama građana Novog Pazara odnosi na rad državnih organa, ali i da je određeni broj upućen na rad gradske uprave i organa koji vrše javna ovlašćenja na teritoriji grada. Gradskim čelnicima je ukazano na najčešće probleme na koji se građani pritužuju i predočeni su načini saradnje s Zaštitnikom građana kako bi se oni prevazišli u najboljem interesu građana.

Posebnu pažnju zamenik Zaštitnika građana je posvetio razgovorima s građanima i udruženjima koji zagovaraju njihove interese. Sa predstavnici udruženja građana „Ras“ bilo je reči o problemima s kojima se suočavaju pripadnici srpskog naroda u Novom Pazaru, a naročito o inicijativi Udruženja da se ispred sedišta Grada Novog Pazara postavi spomenik Stefanu Nemanji.

Značajan je bio sastanak s muftijama Rešad ef. Plojovićem i Hajrom ef. Tutićem, predstavnicima Mešihata Islamske zajednice u Srbiji u vezi sa pritužbom Mešihata Zaštitniku građana koja se odnosila na razrešenje predstavnika ove verske zajednice u Komisiji za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama.. Zamenik Zaštitnika građana je obavestio pritužioce da je, nakon sprovedenog postupka, rad na njihovoj pritužbi okončan Preporukom Ministarstvu vera i Ministarstvu prosvete donetom 1. marta 2011. godine. Zamenik Zaštitnika građana je zamolio pritužioce da, nakon što prime Preporuku i upoznaju se s njenim sadržajem, obaveste Zaštitnika građana o tome da li su zadovoljni njenim utvrđenjem i preporučenim merama.

Imajući u vidu loše ekonomsko stanje građana ovog područja, probleme ostvarivanja socijalno-ekonomskih prava i sve veći broj pritužbi koje se odnose na pravo na rad i prava koja proizilaze na osnovu rada, organizovan je sastanak sa predstavnicima sindikata. Na sastanku su učestvovali predstavnici Udruženja građana „Nezavisnost“, Savez samostalnih sindikata Novi Pazar, Štrajkački odbor „Vojin Popović“, Aktiva saveza invalida rada „Iskra Metal“ i predstavnici Udruženja tekstilnih radnika. Zamenik zaštitnika građana je upoznao predstavnike sindikata sa nadležnostima Zaštitnika građana i uputio ih na način kako se i u vezi s ostvarivanjem kojih prava mogu obratiti Ombudsmanu.

 

Predstavnici sindikata su istakli da se suočavaju da teškim ekonomskim i socijalnim problemima i upoznali Zamenika zaštitnika građana sa konkretnim slučajevima i postupcima koji se vode pred drugim organima. Zamenik zaštitnika građana Goran Bašić je pozvao radnike da Zaštitniku građana dostave svu potrebnu dokumentaciju o ovim slučajevima na osnovu koje će posle uvida Zaštitnik građana odlučiti o postupanju.

Nakon održanih sastanaka predstavnici Zaštitnika građana su posetili štrajkače fabrike u stečaju „Iskre Metal“. Radnici „Iskre Metal“, inače invalidi rada, nastojeći da ostvare prava koja su proizišla iz rada, štrajkuju od marta 2010. godine u izolovanoj prostoriji bez struje i grejanja. U dva navrata radnici su se samopovređivali nastojeći da skrenu pažnju na svoje probleme. Zamenik zaštitnika građana je istakao neprihvatljivost uslova u kojima ovi ljudi štrajkuju mesecima i pozvao ih da se obrate Zaštitniku građana kako bi preispitao osnovanost vođenja postupka i eventualnog uključivanja u rešavanje njihovih problema.

Pored sastanaka sa čelnicima gradskih vlasti, zamenik Zaštitnika građana razgovarao je sa predstavnicima nevladinog sektora  gospođom Aidom Ćorović iz NVO „Urban In“ i gospođom Semihom Kačar predsednicom „Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda“ o načinima saradnje nevladinih organizacija i Zaštitnika građana.

 

01. mart 2011.

Učešće zamenika zaštitnika građana dr Gorana Bašića na zasedanju Komisije za sprečavanje svih oblika rasne diskriminacije UN

Na 78. zasedanju Komisije za sprečavanje svih oblika rasne diskriminacije Ujedinjeni nacija, koje je 23. i 24. februara 2011. godine održano u Ženevi, raspravljalo se o Inicijalnom izveštaju Republike Srbije o sprovođenju ovog instrumenta.

Zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić se tom prilikom obratio Komitetu i ukazao na napredak u vezi sa ustavno-pravnim uređenjem i ostvarivanjem ljudskih i manjinskih prava u Srbiji posle 2000. godine, uspostavljanjem institucija za njihovo sprovođenje i kontrolu i naglasio da i dalje postoje problemi koji proizlaze iz izražene etničke distance, sve češćeg ispoljavanja rasizma i šovinizma i posredne i direktne diskriminacije.

Ne umanjujući značaj Inicijalnog izveštaja Republike Srbije koji je pripremilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, zamenik zaštitnika građana je na osnovu postupaka koji je u proteklom periodu vodio pred  državnim organima ukazao i na probleme sa kojima se u vezi sa rasnim, nacionalnim i etničkim ekskluzivizmom suočavaju pripadnici pojedinih manjina, posebno Romi.

Pored  obraćanja Komitetu na plenarnoj sednici, zamenik Zaštitnika građana je održao i tročasovni sastanak s nekolicinom članovima Komiteta na kojem je predstavio saradnju Zaštitnika građana s agencijama UN koje rade u Srbiji i razgovarao o mogućnostima unapređenja prava nacionalnih manjina.

 

16. februar 2011.

Radni dan Zaštitnika građana u opštini Kikinda


Zamenik Zaštitnika građana, Goran Bašić, je 16. februara 2011. godine, u opštini Kikinda, primao pritužbe i obavljao druge poslove iz nadležnosti Zaštitnika građana.

Izveštaj o radnoj poseti zamenika Zaštitnika građana Kikindi

 

03. februar 2011.

Lokalne vlasti nezainteresovane za formiranje nezavisnih i samostalnih tela


U Srbiji i dalje pojedine lokalne samouprave nisu osnovale Savet za međunacionalne odnose pri Skupštini grada ili opštini, i instituciju ombudsmana, iako su po zakonu bile obavezne da to učine. Saveti su praktično zaživeli u manje od deset odsto multietničkih opština, a lokalni zaštitnik građana uspostavljen je u svega 16 opština, rezultat je istraživanja Centra za istraživanje etniciteta.

Navedeni razlozi za to su nedostatak sredstava i kadrova, ali je prava prepreka nezainteresovanost lokalne vlasti za formiranjem nezavisnih i samostalnih tela, koja prate i unapređuju ostvarivanje prava građana. Istovremeno, u onim sredinama gde jesu formirani pomenuti saveti, oni su po pravilu nefunkcionalni i uglavnom se svodi na ispunjavanje forme, istakao je zamenik republičkog zaštitnika građana dr Goran Bašić na današnjem predstavljanju projekta u beogradskom Medija centru, u koji je bila uključena i ova institucija.

Centar za istraživanje etniciteta je u periodu od februara 2010. do februara 2011. godine sproveo projekat „Jačanje lokalne demokratije i građanske participacije u multietničkim opštinama u centralnoj Srbiji“. Publikacija je rezultat rada na projektu i deo podrške koju centar pruža multietničkim lokalnim samoupravama radi uspostavljanja efikasnih saveta za međunacionalne odnose i lokalne zaštitnike građana kao važne instrumente za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i razvoj multikulturalizma na lokalnom nivou

28. januar 2011.

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa predsednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća dr Slavenom Bačićem i zamenikom gradonačelnika grada Subotice Petrom Krunićem o incidentu kojim su grubo kršena ljudska i nacionalna prava Hrvata. Pored toga zamenik Zaštitnika građana je obavestio predstavnike hrvatske manjinske samouprave i o predstojećim aktivnostima Zaštitnika građana i Pokrajinskog ombudsmana u vezi s s unapređenjem ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.

SuboticaDanas.info o razgovoru zamenika Zaštitnika građana Gorana Bašića sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vjeća

28. januar 2011.

Zamenik Zaštitnika građana dr Goran Bašić razgovarao je sa predsednikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine dr Tamašom Korhecom o ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina. Zamenik Zaštitnika građana je obavestio dr Koherca da će Zaštitnik građana i Pokrajinski ombudsman AP Vojvodina uputiti nadležnim državnim organima preporuke u vezi s unapređenjem ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.

 

27. januar 2011.

Zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić, sa saradnicama je povodom rasističkog incidenta koji se desio 14. januara 2011. godine u romskom naselju „Lisište“ posetio opštinu Požega. Zamenik Zaštitnika građana je ovim povodom razgovarao sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i opštinske uprave koji su ga obavestili da su preduzete sve mere kako bi se otkrili počinioci i otklonile posledice rasističkog vandalizma. Posebno je značajno pomenuti da je viši tužilac izrekao da je reč o krivičnom delu izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje.

Zamenik Zaštitnika građana je razgovarao i sa predstavnicima nevladine organizacije „Centar mladih Roma Požege“ i osudio pojavu rasističkih grafita u romskom naselju, a

posetio je i romsko naselje „Lisište“ u kojem su predstavnici stručne službe primali pritužbe građana.

 

19. januar 2011.

Predstavnici stručne službe Zaštitnika građana primali su pritužbe u romskom naselju „Salvatore“ u Bujanovcu.

 

17. januar 2011.

Zaštitnik građana duže vreme prati rad saveta za međunacionalne odnose u 68 jedinica lokalne samouprave sa mešovitim sastavom stanovništva. U vezi s njihovim radom i primenom člana 98 Zakona o lokalnoj samouprave kojim je propisan način njihovog rada, izbor i nadležnosti Zaštitnik građana je dao preporuku i razvio mehanizme stručne pomoći savetima. Međutim kako stanje nije unapređeno i ova tela ne ostvaruju svoju Zakonom ustanovljenu funkciju Zaštitnik građana je organizovao stručni sastanak na kojem je bilo reči o izmenama člana 98 Zakona o lokalnoj samoupravi. Sastanku su, pored zamenika Zaštitnika građana dr Gorana Bašića i njegovih saradnika/ca prisustvovali i Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, Eva Vukašinović, zamenica za nacionalne manjine PO, Saša Mogić, pomoćnik Ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu i dr Ljubica Đorđević, članica Saveta Zaštitnika građana za nacionalne manjine.

 

12. januar 2011.

Nakon obavljenog istraživanja o primeni prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina pred državnim i pokrajinskim organima i organima jedinica lokalne samouprave Zaštitnik građana je pripremio preporuke koje bi trebalo da doprinesu unapređenju stanja, ujednačavanju različite prakse matičnih službi i poštovanje dvojezičnosti u smislu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. U razgovoru s Pokrajinskom ombudsmankom AP Vojvodina Anikom Muškinja Hajnrih i njenom zamenicom za prava nacionalnih manjina Evom Vukašinović dogovoreno je da, s obzirom na to da oba organa dele mišljenja i stavove u vezi s rezultatima istraživanja, preporuke budu zajedničke. Pored toga na sastanku je bilo reči i o budućoj saradnji Zaštitnika građana RS i Pokrajinskog Ombudsmana AP Vojvodina.

 
Još članaka...